FI SV EN

Sininen biotalous

Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Vesien hyvä tila on sinisen biotalouden perusta. Sen saavuttaminen ja ylläpitäminen tukee sinisen biotalouden tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä markkinointia. Tärkeimpiä osa-alueita ovat vesiosaamiseen ja –teknologiaan liittyvä liiketoiminta, vesistöihin perustuva matkailu, vesibiomassan hyödyntäminen sekä kalatalouden arvoketju. Lisäksi vesiluonnonvarojen aineettomien arvojen merkitys on hyvin suuri. Vesialueet ovat tärkeitä paitsi taloudellisen toiminnan, myös ihmisten hyvinvoinnin, virkistäytymisen ja terveyden kannalta.

Puhtaan veden tarve lisääntyy globaalisti ja sen merkitys maailmalla kasvaa koko ajan.  Väestönkasvu, ilmastonmuutos, kasvava ruoan ja energian tarve sekä kaupungistuminen ja elintapamuutokset pakottavat etsimään uusia ratkaisuja. Suomen monimuotoinen vesiluonto, runsaat vesivarat ja pitkä rannikkoalue sekä korkealaatuinen osaaminen ja hyvä kansainvälinen maine luovat erinomaiset edellytykset kestävälle kasvulle sekä kansainvälistymiselle. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kilpailukykyistä ja kasvuun kannustavaa toimintaympäristöä sekä hyvää vesiympäristön tilaa. Sitä varten tarvitaan hallinnon ja yritysten yhteisiä aktiivisia toimenpiteitä uusien toimintamallien, ratkaisujen ja kansainvälistymisen edistämiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla tehty sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma valmistui syksyllä 2016.

Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 25.11.2016
Lausuntopyyntö 23.6.2016

Suunnitelma työstettiin yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, ELY-keskusten, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Kehittämissuunnitelman valmistelussa haluttiin korostaa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä eri hallinnonalojen välistä yhteistoimintaa. Kumppanuuksien ja yhteistyön avulla on mahdollista vauhdittaa uusien innovaatioiden ja toimintamallien sekä ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen syntymistä ja menestymistä markkinoilla.

Sininen biotalous kuuluu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeisiin. Lue lisää Valtioneuvoston verkkosivuilta: http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/biotalous

Lisätietoja

Timo Halonen, erityisasiantuntija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162411