FI SV EN

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee, eikä ilmastonmuutosta voida enää kokonaan estää. Ilmaston lämmetessä sekä sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden yleistyessä niin luonto kuin yhteiskunta joutuvat poikkeuksellisen nopean muutoksen kohteeksi.

Ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin, kuten tulvien yleistymiseen, on varauduttava ja kyettävä sopeutumaan. Sopeutumisella pyritään varautumaan ilmaston muuttumiseen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sopeutumistoimenpiteisiin ryhtyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on kaikkein kustannustehokkainta.

Ajankohtaista

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutuminen -seminaari 4.5.2017

Tietoisku sopeutumisesta

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tila ja tutkimus Suomessa -seminaari 7.2.2017

Ilmastokestävyyden työkalut

Työkaluja kehitetään, anna palautetta:  nora.arnkil@tapio.fi

Männyn siemenviljelysten käyttöalueiden rajaukset tarkennettu huomioiden ilmaston lämpeneminen (Luke)

Yritysten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -tilaisuus 19.9.2016

Tilaisuuden esitykset (slideshare):

Tiedote tilaisuudesta (Climate Leadership Council): Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kiinnostaa yrityksiä

Kysely tilaisuuteen osallistuneille yrityksille 

Muuta ajankohtaista

Sopeutumisen tila 2017: Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Luonnonvarakeskuksen julkaisu

Tapion raportti: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen indikaattorit seurannan työkaluna

ELASTINEN-tutkimushankkeen loppuraportti: Keinot edistää sää- ja ilmastoriskien hallintaa 

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot. Ilmastopaneelin raportti 2/2016

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman päämääränä on, että yhteiskunnalla on kyky sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin ja hallita niihin liittyvät riskit. Sopeutumissuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 20.11.2014.

Sopeutumissuunnitelman toimeenpanolla voidaan vähentää haitallisia seurauksia, joita ilmastonmuutoksesta aiheutuu muun muassa ihmisten turvallisuudelle ja elinoloille, luonnolle, elinkeinoille ja yhteiskunnan tärkeille toiminnoille. Tavoitteena on myös hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita sopeutumisella voidaan saada elinkeinoille ja liiketoiminnalle.

Sopeutumissuunnitelman keskeisin linjaus on ilmastonmuutokseen sopeutumisen ottaminen osaksi kaikkien toimialojen tavanomaista suunnittelua, toimeenpanoa ja kehittämistä. Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmä koordinoi suunnitelman toimeenpanoa.

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 2022 

Sopeutuminen ja ilmastolaki 

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma on osa ilmastolain mukaista ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää. 

Valtioneuvosto hyväksyy kansallisen sopeutumissuunnitelman vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Sopeutumissuunnitelma sisältää riski- ja haavoittuvuustarkastelun sekä tarpeen mukaan hallinnonaloittaisia, sopeutumista koskevia toimintaohjelmia. 

Sopeutumistoimien toimeenpanosta, niiden riittävyydestä ja tehokkuudesta raportoidaan vähintään kerran vaalikaudessa osana ilmastovuosikertomusta. 

Ilmastolaki

YM: Ilmastolaki 

EU:n sopeutumisstrategia 

EU:n sopeutumisstrategian (2013) tavoitteena on kehittää varautumista yhteisötasolla, lisätä mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kaikilla hallinnon tasoilla sekä koordinaation parantaminen. 

EU:n sopeutumisstrategiassa painotetaan kansallisten sopeutumisstrategioiden merkitystä sekä sopeutumisen viemistä osaksi kaikkia asiaankuuluvia politiikkoja kaikilla hallinnon tasoilla. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaaminen on myös viety osaksi EU:n yhteisiä politiikkoja, kuten yhteistä maatalouspolitiikkaa, liikennesektorin suuntaviivoja sekä vesipuite- ja tulvadirektiiveihin. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen EU:ssa 

Hankkeita

ELASTINEN (Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen)

BILKE (Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä)

Ilmastoindikaattorit

Sopeutumisen seurantakehikko 

Katso myös

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa (esite)

Muualla verkossa

Ilmasto-opas.fi 

European Climate Adaptation platform (Climate-ADAPT)

YK:n Ilmastosopimus, sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen EU:ssa

Suomen kansallinen riskiarvio 2015 ​ 

Klimaatti -verkkolehti 

Ilmastonmuutos - vaikutukset ja hallinta (FICCA) -tutkimusohjelma

Toimialojen ja toimijoiden strategioita ja toimintaohjelmia

Maa- ja metsätalousministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma 2011-2015 - Huoltovarmuutta, kestävää kilpailukykyä ja riskinhallintaa

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnossa

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020

Puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelma

Kuntien sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Lisätietoja

Saara Lilja-Rothsten, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162060