Metsät EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa

EU:n ilmasto- ja energiapäätökset vaikuttavat Suomen metsätalouteen

EU:ssa linjataan parhaillaan energia- ja ilmastopolitiikkaa vuoteen 2030 asti. Komissio antoi helmikuussa 2015 Energiaunioni-tiedonannon, jossa komissio linjaa tulevaa energiapolitiikkaa ja tarkastelee millä energiapolitiikan osa-alueilla kaivataan lisää yhteisötason toimia. Komissio julkaisee lukuisia lainsäädäntöehdotuksia ja tiedonantoja vuosina 2015-2017. Esimerkkejä näistä ovat mm. päästökauppadirektiivin uudistaminen, päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden taakanjako jäsenmaiden kesken sekä uusiutuvan energian edistämistä koskeva direktiivi ja tähän mahdollisesti liittyvät biomassojen kestävyyttä koskevat linjaukset.

Koska metsäbiomassojen osuus energiantuotannossa on Suomessa suurempi kuin useimmissa muissa EU:n jäsenmaissa, ovat puupohjaisen energian käyttöä koskevat linjaukset ja laskentasäännöt ja metsäbiomassojen kestävyyttä koskevat päätökset Suomelle tärkeitä. Vastaavasti on merkityksellistä se miten maankäyttö, maankäytön muutos ja metsänhoito-sektorin päästöt ja nielut otetaan huomioon jäsenmaita koskevissa laskennoissa.

Komissio julkaisi heinäkuussa 2016 säädösehdotukset taakanjakosektorille ja maankäyttösektorille vuosille 2021-2030

EU:ssa kasvihuonekaasujen vähentäminen pohjautuu EU:n päästökauppajärjestelmään sekä nk. taakajankopäätökseen päästökauppajärjestelmään kuulumattomien alojen osalta. Päästökaupan ulkopuolisia sektoreita ovat liikenne, lämmitys, jätehuolto ja maatalous. Niiden osuus EU:n päästöistä on lähes 60 prosenttia. Osana EU:n energia- ja ilmastopakettia komissio julkaisi 20.7.2016 esityksensä siitä miten EU vähentää vuosina 2021-2030 päästöjään päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla. Komission taakanjakopäätöksessä Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteeksi ehdotetaan 39 % vuoden 2005 tasosta.

Komissio julkaisi 20.7.2016 myös ehdotuksen LULUCF-sektorin päästöjen ja nielujen laskennasta. Sektoriin kuuluvat maankäyttö, maankäytön muutos ja metsänhoito. Komission LULUCF-esityksen yksi keskeinen linjaus on, että metsätalouden päästölaskennan osalta nykyinen käytäntö jatkuisi, eli päästö lasketaan metsässä kun puu kaadetaan ja vain kertaalleen.

 

Muualla palvelussamme

Energia- ja ilmastopolitiikka
 

Muualla verkossa

Komission 20.7.2016 julkaisemia säädösehdotuksia ja tiedonantoja
- Asetusehdotus sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021-2030
- Asetusehdotus maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energipolitiikan puitteisiin COM (2016) 479 final
-Tiedonanto vähähiiliseen talouteen siirtymisestä

Ympäristöministeriö: Euroopan unionin ilmastopolitiikka

Ympäristöministeriö: Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi ja seuranta

Työ- ja elinkeinoministeriö: EU:n energiapolitiikka

Pariisin ilmastokokous 2015

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350