Puurakentaminen ja puutuotteet

Suomen puutuoteteollisuuden suurimmat tuotannonalat ovat saha- ja puulevyteollisuus. Suomen sahatavaran kulutuksesta noin neljä viidesosaa käytetään rakentamiseen ja suomalaisen puutuoteteollisuuden suurin yksittäinen markkina-alue on kotimaa.

Puutuotealan merkittävin vientituote on jo pitkään ollut sahatavara. Saha- ja höylätavaran viennin arvo oli vuonna 2015 noin 1,6 miljardia euroa. Saha- ja höylätavaran vienti edusti 65 prosentin osuutta koko puutavaratuotteiden viennistä. Sahatavaran kysyntä vaihtelee globaalisti paljon, ja useat kansainväliset toimijat vaikuttavat markkinoiden kokonaiskuvaan.  Merkittäviä vientikohteita ovat mm. Pohjois-Afrikka ja Japani. Aasiassa, erityisesti Kiinassa, on potentiaalia suuremmaksi markkina-alueeksi suomalaisille sahatavaran
tuottajille.

Puurakentamista edistetään

Puunkäytön ja puutuotteiden käytön edistäminen on ollut Suomessa pitkään poliittisena painopisteenä. Mekaaninen metsäteollisuus kehittyi merkittävällä tavalla 1990-luvulla erityisesti vanerin ja kertopuutuotteiden osalta kansallisten teknologiaohjelmien myötä. Teknologiaohjelmat ovat painottuneet toisaalta puurakentamisen ja toisaalta puun jalostuksen ja tuotteiden kehittämiseen. Suomalaisen puurakentamisen kansainväliseksi brändiksi on haluttu nostaa korkeatasoisen arkkitehtuurin ja designin yhdistäminen ympäristötietoiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen.

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voitaisiin lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

 

Muualla verkossa

Puutuotealan toimialaraportti 2015 (julkaistu 1.12.2016)

Ympäristöministeriö: Rakentaminen 
Puuinfo
Luonnonvarakeskus: Puutuotteet ja rakentaminen -tutkimusohjelma
WoodWisdom-Net

 

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350