Muita strategioita ja ohjelmia

Alueelliset metsäohjelmat

Alueellinen metsäohjelma on metsäalaa koskeva maakunnallinen tai suuremman aluekokonaisuuden muodostama kehittämissuunnitelma. Ohjelma kokoaa yhteen alueen metsiin liittyvät tiedot ja kehittämistarpeet, kuten metsien kestävän hoidon ja käytön sekä metsätalouden kehittämisen yleiset tavoitteet. Alueelliset metsäohjelmat tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein. Vuonna 2015 ohjelmat tarkistettiin vastaamaan Kansallinen metsästrategia 2025:ttä. Alueelliset metsäohjelmat toimivat maakunnallisen metsäpolitiikan suunnannäyttäjinä ja edistävät maakuntaohjelmien ja ELY-keskusten vastuulla olevien ohjelmien toimeenpanoa. Maakunnallinen metsäneuvosto (14 kpl) laatii ohjelman ja seuraa sen toimeenpanoa laajana yhteistyöhankkeena. Neuvostoissa ovat edustettuina monipuolisesti eri toimijat.

Metsäkeskus: Alueelliset metsäohjelmat


Metsäalan tutkimusstrategia

Joulukuussa 2015 julkaistussa metsäalan tutkimusstrategiassa linjataan metsäalan keskeisimmät tutkimusalueet sekä toimenpiteet, joiden avulla tutkimuksen vaikuttavuutta lisätään. Tutkimusstrategia on uusi työkalu julkisen tutkimusrahoituksen suuntaamisessa. Strategiassa on tunnistettu neljä aihekokonaisuutta, joihin tutkimusta suunnataan jatkossa. Metsäalan tutkimusstrategian laatiminen oli yksi Kansallisen metsäsrategian 2025 hankesalkun toimenpiteistä. Strategian laati Suomen Metsäyhdistys ry maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.

          Metsäalan tutkimusstrategia


Kansalliset energia- ja ilmastostrategiat

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ohjaavat EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet ja velvoitteet. EU:n tavoitteisiin kuuluu kasvihuonekaasujen vähentäminen, energian säästäminen ja uusiutuvien energialähteiden edistäminen. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteot energia- ja ilmastopolitiikasta vuosina 2001, 2005, 2008, 2013 ja 2016. Lisäksi vuonna 2014 laadittiin Energia- ja ilmastotiekartta 2050 sekä vuonna 2015 virkamiesselvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 (2016)
Työ- ja elinkeinoministeriö: Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuodelta 2013
Työ- ja elinkeinoministeriö: Energia- ja ilmastostrategiat

 

Maaseutuohjelma

Maaseutuohjelma eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma hyödyttää maaseudun asukkaita ja yrittäjiä. Maaseutuohjelmaa rahoitetaan kansallisella ja EU-rahoituksella. Ohjelman tavoitteena on muun muassa luoda käytännön edellytyksiä biotaloudelle kehittämällä paikallisia elinkeinoja, osaamista ja palveluita.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

 

Biodiversiteettistrategia

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Strategia ja sitä tukeva toimintaohjelma toteuttavat biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta. Strategiassa on myös otettu huomioon EU:n tavoitteet.

Ympäristöministeriö: Biodiversiteettistrategia


Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  Yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta, ”Suomi, jonka haluamme 2050”.

Ympäristöministeriö: Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Lisätietoja

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444