Hyppää sisältöön
Media

Evon retkeilyaluetyöryhmä kuuli kokouksessaan sidosryhmien edustajia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2022 16.29
Uutinen
Kuva: Terhi Sillanpää, Metsähallitus

Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmä kuuli 28.4.2022 pidetyssä kokouksessaan eri sidosryhmien näkemyksiä työryhmän alustavista toimenpide-esityksistä. Esityksiä pidettiin pääsääntöisesti hyvinä ja toteuttamiskelpoisina. Luontojärjestöt ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema kannattavat kuitenkin edelleen alueen muuttamista kansallispuistoksi.

Kuultavina olleet asiantuntijat edustivat laajasti alueen erilaisia käyttömuotoja: kalastusta, metsästystä, tutkimusta, luonnonsuojelua, pyöräilyä, luontomatkailua, eräilyä ja luontopäiväkotitoimintaa. Tausta-aineistona kuulemisille olivat työryhmän valmistelemat luonnokset kehittämisesityksiksi.

Sidosryhmien edustajat nostivat kokouksessa esiin muun muassa seuraavia seikkoja:

  • Luontomatkailun osalta korostui tarve lisäresurssointiin. Evo on kansainvälisessä mittakaavassa kiinnostava ja potentiaalinen matkailukohde, mutta kehittämisen pullonkaulana on liian pieni majoituskapasiteetti. Suurempi kapasiteetti mahdollistaisi pidemmät oleskeluajat alueella ja sitä kautta myös laajemmat muut palvelut. Myös alueen aluetalous- ja työllisyysvaikutuksia saataisiin näin kasvatettua.  

  • Jokamiehenoikeudet ja niihin perustuvat toiminnot ovat Evolla tärkeitä. Alueelle kaivattaisiin muun muassa lapsille sopivaa metsäistä puuhastelupaikkaa, jossa voisi harjoittaa kädentaitoja ja tehdä esimerkiksi risumajoja. Ulkona ja luonnossa liikkuminen edesauttaa lasten motorista ja tunne-elämän kehitystä, ja vapaa touhuaminen ja tutkiminen ovat lapsille tärkeitä - eivät niinkään valmiit aikuisten asiat. Edellytyksenä on kuitenkin oikeanlainen ympäristö, mikä myös tulisi ottaa alueen kehittämisessä huomioon.

  • Opastustoiminnan kehittämisessä olennaisia ovat erityisesti Evon erityiskalastuskohteet. Kotimaisen suurikokoisten kalojen kalakannan turvaaminen ja kehittäminen vetovoimatekijäksi vaatii kuitenkin alueen kalastuksen sääntelyä.

  • Alueen statuksen muuttaminen kansallispuistoksi on luontojärjestöjen ensisijainen tavoite, ja tiedekansallispuistotyöryhmän työtä ei palautteen mukaan ole otettu retkeilyaluetyöryhmän työssä riittävästi huomioon. Etelä-Suomen metsien suojelun tilanne on heikko, ja yksityisomistus on haaste sen kehittämiselle. Suojelupaine kohdistuu siksi valtion maille. Evolla on jo suojeltu arvokkaita ydinalueita, ja niitä olisi nyt tarvetta laajentaa. Jo suojeltujen alueiden kytkeminen toisiinsa ja metsien kehittyminen laajalla alueella kohti luonnontilaa olisi järjestöjen mukaan tärkeää. 

  • Evo tarjoaa hienon ja elämyksellisen ympäristön monenlaiseen pyöräilyyn, ja siihen liittyvälle palvelutarjonnan kehittämiselle olisi runsaasti mahdollisuuksia. Lähtöpaikalle ja reittien varrelle tulisi saada selkeät opasteet, ja verkkopalveluihin ja esitteisiin reittikarttoja. Reitteinä tulisi olla sekä maastopyöräilyyn sopivia metsäpolkuja että hiekka-/metsäautoteitä pyörämatkailijoille. Myös ympärivuotisuus on tärkeää, eli huomiota pitäisi kiinnittää myös talvireitteihin ja niiden ylläpitoon sekä pimeässä ajon kannalta välttämättömiin heijastinmerkkeihin reittien varrella.

Alueen kehittämismahdollisuuksia on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti

Valtion retkeilyalueita voidaan ulkoilulain mukaan perustaa valtion maille, joilla on ulkoilun kannalta huomattava yleinen merkitys. Tällaisilla alueilla on metsätalouden harjoittaminen, metsästys ja kalastus samoin kuin maa- ja vesialueen muukin käyttö järjestettävä niin että ulkoilutoiminnan tarpeet tulevat riittävästi otetuiksi huomioon

Retkeilyaluetyöryhmän työssä ovat tähän mennessä korostuneet muun muassa seuraavat kehittämistavoitteet:

  • Alueen kehittämismahdollisuuksia ja erilaisia mahdollisia hyötyjä on syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti.

  • Kehittämisotteen tulee olla varsinaista retkeilyaluetta laajempi ja kattaa myös eri toimijoiden välinen yhteistyö. Evon näkökulmasta kokonaisuuteen kuuluvat myös muun muassa Aulanko, Salpausselkä geopark, Pulkkilan harju, Päijänteen kansallispuisto sekä alueella sijaitsevat kunnat (esim. Hämeenlinnan kaupungin omistama Taruksen retkeilyalue).

  • Evon ja muidenkin valtion retkeilyalueiden tunnettuutta ja yleistä mielikuvaa retkeilyalueista (brändi) on tarpeen ajanmukaistaa.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.11.2021 työryhmän kehittämään Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä. Työryhmän tehtävänä on toimeenpanna Evolle viime vuonna vahvistettua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa niin, että kehitystyössä otetaan korostetusti huomioon Natura-verkostoon kuuluvat alueet sekä tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet. Työ tulee toimeksiannon mukaan saada valmiiksi 30.6.2022 mennessä, ja siitä saatuja kokemuksia on tarkoitus sen jälkeen hyödyntää myös muiden valtion retkeilyalueiden kehittämisessä sekä mahdollisten uusien retkeilyalueiden suunnittelussa. Työryhmän seuraava kokous on 24.5.2022 Evolla.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja Juha S. Niemelä, p. 020 639 4201, juha.niemela(at)metsa.fi

Luonto ja ilmasto Metsät Tutkimus ja kehittäminen