Hyppää sisältöön
Media

Komission suositukset Suomelle vesienhoidon ja tulvadirektiivin täytäntöönpanosta

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2019 10.02
Uutinen

EU-komissio on antanut palautetta vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä. Raportissa on suosituksia, kuinka Suomen vesienhoito- ja tulvariskien hallinnan suunnitelmia tulisi kehittää. Ministeriöt uutisoivat aiemmin komission raportista parlamentille ja neuvostolle 27.2.

Komission perusteellisemmassa palautteessa vesienhoitosuunnitelmille Suomen vahvuuksina tuotiin esille muun muassa eri toimijoiden ja sidosryhmien osallistaminen vesienhoitoon sen eri vaiheissa. Lisäksi maiden välistä yhteistyötä vesienhoidossa on entisestään lisätty. Vaikka Suomi on lisännyt vesien seurantaa komission suositusten mukaan, edelleen komissio katsoo palautteessaan, että seurantaa tulisi lisätä.

Suomi on käyttänyt aikataulupidennyksiä, joita direktiivi mahdollistaa veden hyvän tilan saavuttamiselle. Komissio esittää, että näiden poikkeusten perusteluihin tulisi kolmannella suunnittelukaudella kiinnittää erityistä huomiota. Vesipuitedirektiivin mahdollistamien poikkeusten osalta komissio on esittänyt palautteessaan, että Suomen tulisi varmistaa myöntämismenettelyt uusien, veden tilaa heikentävien, hankkeiden vaatimille poikkeuksille.

Palautteessa todetaan, että vesienhoitosuunnitelmissa on esitettävä nykyistä selkeämmät toimenpiteet, joilla vähennetään tai poistetaan ihmisten aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Maatalouden aiheuttaman hajakuormituksen hillitsemiseksi tulisi edelleen lisätä toimia, joilla rehevöittävien ravinteiden joutumista vesistöihin vähennetään.

Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi komissio esittää Suomelle myös kaikkien vesivoimalaitosten lupien tarkastelua, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet toteutuisivat, erityisesti ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta.

Komissio kannustaa Suomea myös jatkamaan tulvariskien hallintasuunnitelmien yhteensovittamista vesienhoitosuunnitelmiin ja etsimään molempien tavoitteita samanaikaisesti edistäviä toimenpiteitä. Ilmastonmuutokseen sopeutumista tukisi myös alueellisen kuivuusriskien hallinnan kehittäminen osana sellaisten vesienhoitoalueiden tai niiden osa-alueiden suunnittelua, joilla kuivuushaittojen arvioidaan lisääntyvän.

Palautteet komission sivuilla
Ministeriöiden uutinen 27.2.2019

Lisätietoa: 
neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 0295 250 338, etunimi.sukunimi@ym.fi
neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 390, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Vesi