Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maankäyttösektorin ilmastotoimet – potentiaaliset toimet ja ”ex ante” arvio niiden vaikutuksista kasvihuonekaasujen päästöihin ja nieluihin

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: vuoden 2020 loppuun

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaiset maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet ovat parhaillaan valmistelussa, ja ne tullaan sisällyttämään vuonna 2021 laadittavaan kokonaisvaltaiseen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan. Hallituksen asettamassa hiilineutraaliustavoitteen tiekartassa pyritään maankäyttösektorin lisätoimenpiteillä saamaan noin 3 Mt CO2 nettonielua vahvistavat vaikutukset vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotoimenpiteiden ja ilmastosuunnitelman tehtävänä on selvittää keinot, joilla maankäyttösektorin päästöjä vähennetään, ja hiilinieluja sekä -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Hankkeen tavoitteena on:

  • arvioida hallitusohjelmassa mainittujen maankäyttösektorin ilmastotoimien vaikuttavuutta (ns. ex ante -arviointi),
  • luoda katsaus muiden potentiaalisten maankäyttösektorin toimenpiteiden mahdollisuuksiin tuottaen ja kooten tiedot mittaluokkista kuten kokonaispotentiaalista, tarkemmista (teknis-taloudellisista) pinta-aloista sekä toimilla aikaansaatavista päästövähennyksistä tai hiilinielun lisäyksistä.

Toimenpiteitä arvioidaan vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden kannalta osana kestävää kehitystä. Maankäyttösektorin ilmastotoimien potentiaalista vaikuttavuutta arvioidaan etukäteen (ex ante -arvio) nykyistä tutkimustietoa kokoamalla, asiantuntija-arvioilla, sekä valmiina käytettävissä olevia mallinnusmenetelmiä soveltaen. Samalla voidaan tunnistaa vaikuttavuusarvioinnin kannalta merkittäviä kehitys- ja tutkimustarpeita sekä tietoaukkoja. Tarkasteltavana ovat eri maankäyttöluokkiin kohdistuvat toimenpidekokonaisuudet sekä niiden alla tiettyjen yksittäisten toimenpiteiden odotettavissa olevat vaikutukset. Lisäksi arvioidaan vaikuttavimpien maankäyttösektorin toimien kasvihuonekaasupäästö- ja hiilinieluvaikutusten epävarmuuksia, ja määritellään epävarmuuksien pienentämiseen liittyviä tutkimustarpeita. Maankäyttösektorin päästövähennys- ja hiilinielutoimia koskevan toimeenpanon edistyessä, kokemusten karttuessa ja tutkimustiedon lisääntyessä vaikutusarviointia ja sen menetelmiä voidaan kehittää ja tarkentaa.

Tulokset auttavat kohdentamaan ilmastotoimet vaikutuksiltaan merkittävimpiin toimenpiteisiin, joilla tuetaan Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius kustannustehokkaasti vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus