Hyppää sisältöön
Media

Talousarvioesityksessä ohjataan varoja maatalouden investointeihin, tutkimukseen ja joutoalueiden metsitykseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2021 14.35
Tiedote

Hallitus on 27.9.2021 päättänyt ehdotuksesta vuoden 2022 talousarvioesitykseksi. Hallitus esittää, että ensi vuoden talousarvioon sisällytettäisiin EU:n maaseuturahaston elpymisvälinerahoituksesta noin 70 miljoonaa euroa. Varoja kohdennetaan muun muassa maatalouden investointeihin, laajakaistainvestointeihin ja luonnonmukaiseen tuotantoon. Myös joutoalueiden metsitykseen ja saimaannorpan sopimuskorvauksiin esitetään lisärahoitusta.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) osalta talousarvioehdotuksessa painotetaan MMM:n hallinnonalan perustehtäviä kuten ruokatuotannon toimivuutta ja puhtaan veden takaamista, eläin- ja kasvitautien hallintaa, luonnonvaratalouden kestävyyden ja niihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn varmistamista sekä maaseudun elinvoimaisuuden kehittämistä. Näiden perusasioiden merkitys on korostunut koronakriisin myötä entisestään.

Tutkimukseen ja paikkatietojärjestelmään panostuksia 

MMM:n hallinnonalan perustavoitteena on rakentaa uusiutuvaa Suomea — uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää. Näiden kaikkien tueksi tarvitaan panostuksia tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimintaan.

Luonnonvarakeskuksella on tavoitteena rakentaa Ruukkiin monipuolinen turvepeltotutkimuksen tutkimusympäristö. Turvepeltojen päästövähennystutkimuksen vahvistaminen tukee hallitusohjelman tavoitteita kestävän maatalouden osalta ja siihen osoitetaan 1,1 miljoonaa euroa.

Lukelle osoitetaan myös 1,0 miljoonaa euroa Minkiön ja Maaningan maatalouden tutkimusympäristöjen uudistamiseen. Uudistaminen tukee suomalaisen ruokaketjun kehittämistä ilmaston ja ympäristön kannalta entistä kestävämmäksi. Korkeatasoiset tutkimusvälineet ja -teknologia mahdollistavat monipuolisen tiedonkeruun, mikä on elintärkeää eläin- ja kasvituotannon koko elinkaaren tuotantovaikutusten tutkimukselle.

MMM pitää tärkeänä myös sitä, että uuden valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämisen rahoitus turvataan tulevina vuosina ja hankkeelle esitetään jatkorahoitusta vuodelle 2022.

Maankäyttösektorin ilmastotoimia edistetään – lisärahaa metsänkäsittelymenetelmien kehittämiseen ja joutoalueiden metsitykseen

Ilmastokestävien ja luonnon monimuotoisuutta turvaavien metsänkäsittelyn menetelmien kehittämiseen esitetään 7 miljoonaa euroa EU:n elpymisvälinerahoituksesta. Maankäyttösektorin ilmastokestävien toimenpiteiden kokonaisrahoitus on 30,9 miljoonaa euroa.

Joutoalueiden metsitystukeen ehdotetaan määrärahaa 6 miljoonaa euroa ja valtuutta 8,2 miljoonaa euroa, missä on huomattava lisäys kuluvaan vuoteen verrattuna. Metsitystuella tavoitellaan metsäpinta-alan ja hiilinielujen vahvistamista. Tukea voidaan myöntää yksityisille maanomistajille joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Tukijärjestelmä tuli voimaan vuoden 2021 alusta ja maanomistajat ovat hakeneet tukea huomattavasti ennakoitua vilkkaammin.

Hallituksen tavoitteena on lisätä ilmastoystävällisen rehun osuutta tukemalla muun muassa valkuaisomavaraisuutta. Ilmastoystävällisempien rehujen kehitykseen, tutkimukseen ja tarvittaviin selvityksiin osoitetaan vuoden 2022 budjetissa 0,7 miljoonaa euroa. 

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa jatketaan ja sille ohjataan 1,0 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Kierrätyslannoitteiden kokeilua ja käyttöönottoa edistetään kannusteiden ja neuvonnan avulla. 

Vesialan kasvua ja vientiä vauhditetaan EU:n elpymisvaroilla

EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavaan vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjelmaan ehdotetaan 2 miljoonan euron määrärahaa. Ohjelma tukee vesialan kasvu- ja vientikokonaisuuksia, jotka perustuvat digitalisaatioon, vesialan ja muiden toimialojen välisen yhteistyön lisäämiseen, resurssitehokkuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä kokonaisvaltaisiin vesihuollon ja vesivarojen hallinnan ratkaisuihin. 

Kalatalouden edistämiseen resursseja

Kalatalouden edistämiseen ehdotetaan määrärahaa 2 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta enemmän. Lisäys aiheutuu pääasiassa kalastusharrastuksen suosion ja siitä seuranneesta kalastonhoitomaksukertymän kasvusta korona-aikana. Kalastonhoitomaksuvarat käytetään kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon, kalastuksenvalvontaan, kalastusharrastuksen edistämiseen, kalatalousalan neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden toimintaan sekä omistajakorvauksiin.

Saimaannorpan suojeluun panostetaan

Vesialueiden omistajille maksetaan korvausta saimaannorpan suojelusopimuksista, joilla omistajat sitoutuvat rajoittamaan kalastusta. Korvauksen suuruus nousee 2,5 euroon hehtaarilta. Aiempi korvaus oli 1,7 euroa hehtaarilta ja korvaustaso on pysynyt samalla tasolla vuodesta 1982. Korvaukset maksetaan sopimuksen tehneille osakaskunnille. 

Saimaannorppakannan vahvistamiseksi on Saimaalle tehty kalastusrajoituksia. Niiden johdosta kalastajien maksamat pyydyslupamaksut osakaskunnille ovat vähentyneet. Osakaskunnat ovat käyttäneet korvausvarat pääasiassa kalavesien hoitotyöhön.

Hallinnonalan määrärahat vuodelle 2022

Talousarvioesityksessä esitetään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle määrärahoja yhteensä runsaat 2,7 miljardia euroa. Määrärahat olisivat näin vähenemässä nettomääräisesti 34 miljoonalla eurolla vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. 

Tulokertymäarvio vuodelle 2022 on runsaat 972 miljoonaa euroa, mikä on runsaat 14 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Väheneminen johtuu pääasiassa EU-tuloutusten pienenemisestä.

Maa- ja elintarviketalouden osuus pääluokan määrärahoista on 65,9 prosenttia (1 783 miljoonaa euroa), maaseudun kehittämisen 18,2 prosenttia (491 miljoonaa euroa), luonnonvaratalouden 8,7 prosenttia (235 milj. euroa), hallinnon ja tutkimuksen 5,6 prosenttia (150 miljoonaa euroa), maanmittaustoiminnan ja tietovarantojen 1,8 prosenttia (47,9 miljoonaa euroa) sekä Metsähallituksen vajaa prosentti (8,1 miljoonaa euroa).

Talousarvioesityksen valmisteluaikataulu

Hallitus kokoontui Säätytalolle 7.–9.9.2021 neuvottelemaan vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Hallituksen talousarvioesitys julkistetaan kokonaisuudessaan 27.9., kun se on käsitelty ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa. Tämän jälkeen esitys siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi. Talousarvioesitys on luettavissa osoitteessa budjetti.vm.fi

Lisätietoja:
erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
erityisavustaja Annukka Kimmo, p. 050 478 0226, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi(at)tem.fi
talousjohtaja Jukka Nummikoski p. 0295 162022, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot Jari Leppä Kalat Luonto ja ilmasto Maaseutu Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen Vesi