MMM:n kuulutukset ja tiedonannot

Maa- ja metsätalousministeriön päätösten yleistiedoksianto 29.7.2020

 

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt seuraavat kalastuskiintiöiden vaihtoa koskevat päätökset:

Päätös 9.6.2020, VN/14316/2020-MMM-3

Päätös 16.6.2020, VN/15026/2020-MMM-1

Päätös 29.7.2020, VN/16947/2020-MMM-3

Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta.

 

Kirjaamon yhteystiedot:

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30, 00023  VALTIONEUVOSTO

Puh. 0295 16 2200
Telefaksi: (09) 1605 4202
Virallinen sähköpostiosoite: [email protected]

 

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu 29.7.2020 maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla ja pidetään nähtävänä 29.7.- 7.9.2020.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.