Maanparannusaineiden hiilitasevaikutuksen mallinnus (MAHTAVA)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus

Vastuuhenkilö: Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 160 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 5/2016 - 3/2019

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

Tiivistelmä: EU:n LULUCF-päätös (EU529/2013) velvoittaa maat tekemään suunnitelmia maatalousmaan hoidosta ja raportoimaan toimien vaikutukset 2014-2020. Raportointia varten on olemassa IPCC:n oletusohjeisto, joka ei erottele erilaisten maanparannusaineiden vaikutuksia, vaan antaa kaksi oletuslukua hiilivarastomuutoksen laskemiseksi (medium ja high input). Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa kuitenkin on käytössä Yasso07 maaperän hiilimalli, jolla hiilivarastomuutoksia eri maankäyttömuodoista raportoidaan. Mallin avulla voidaan arvioida maaperän hiilivarastossa tapahtuva muutos kun maahan tuleva hiilisyöte, sen laatu ja sääolot ovat tiedossa. Nykyään syötteenä käytetään erilaisten kasvintähteiden ja lannan kokonaismäärää ja kemiallista laatua (happoliukoinen, etanoliliukoinen, vesiliukoinen osuus). Kasvintähteistä tätä tietoa on saatu kerättyä, mutta lannoista ei ole käytössä kuin yksi analyysitulos ja muun tyyppisistä maanparannusaineista tietoa ei ole edes kirjallisuudessa. Hanke tuottaa tätä lähtötietoa yksinkertaisten laboratorioanalyysien kautta ja toimimalla yhteistyössä monien maanparannusaineita tutkivien hankkeiden kanssa. Erilaisista maanparannusaineista (kompostit, biohiili, eri tavoin käsitellyt lannat, kuidut) määritetään niiden kemiallinen laatu siten, että saadaan syötetietoa Yasso-malliin. Materiaalien hajoamisnopeutta mitataan laboratorioinkubaatioissa ja maahan upotetuista karikepusseista. Hankkeessa etsitään tilastollisia yhteyksiä kemiallisen laadun ja hajoamisnopeuden välillä. Hankkeessa kehitettävä menetelmä mahdollistaa maatalousmaan hoidon toimenpiteiden raportoinnin päätöksen EU529/2013 alla.