Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Hyppää sisältöön

Sähköisen asunto-osakerekisterin toteuttaminen -lainsäädäntötyöryhmä (Huoneistotietojärjestelmän lainsäädäntötyöryhmä)

MMM045:00/2016 Säädösvalmistelu

Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi asunto-osakerekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi ja sovittaa yhteen asunto-osakerekisterin toteuttamiseksi tarvittavien säädösmuutosten valmistelua sekä toimia niitä koskevan yhteistyön ja kuulemisen foorumina. Lisäksi työryhmä toimii tarvittaessa oikeudellisena asiantuntijana maa- ja metsätalousministeriön asettaman Sähköinen asuntorekisteri-hankkeen tukena.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM045:00/2016

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2016 – 31.12.2022

Asettamispäivä 19.10.2016

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Digitalisoidaan julkiset palvelut

Toimenpiteet Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan

Lainvalmistelu

HE laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  14.9.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 168/2018

Ehdotetaan säädettäväksi laki huoneistotietojärjestelmästä. Tarkoituksena on toteuttaa asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden paperisista osakekirjoista luopuminen luomalla osakkeen omistuksen ja panttauksen kirjaamisjärjestelmä. Lisäksi laissa säädettäisiin tietojen käsittelystä mukaan lukien tietopalvelun järjestäminen. Esitys sisältää muun muassa ehdotukset huoneistotietolainsäädännön voimaanpanolaiksi sekä asunto-osakeyhtiölain ja asuntokauppalain muutoksiksi.

VastuuministeriMaa- ja metsätalousministeri Leppä

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos
puh. 0295162448

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi asunto-osakerekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi ja sovittaa yhteen asunto-osakerekisterin toteuttamiseksi tarvittavien säädösmuutosten valmistelua sekä toimia niitä koskevan yhteistyön ja kuulemisen foorumina. Lisäksi työryhmä toimii tarvittaessa oikeudellisena asiantuntijana maa- ja metsätalousministeriön asettaman Sähköinen asuntorekisteri-hankkeen tukena.

Lähtökohdat

Sähköisellä asunto‐osakerekisterillä (ASREK) tarkoitetaan uutta palvelukokonaisuutta, jonka avulla voitaisiin rekisteröidä asuinhuoneistoja ja niiden hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muuta hallintaperustetta koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti. Asunto-osakkeiden omistusta koskevan rekisterin lisäksi järjestelmä hyödyntäisi tietoja useista jo olemassa olevista tietovarannoista. Se muodostaisi perusrekisteri-luonteisen loogisen kokonaisuuden asuntojen ja asunto-osakeyhtiöiden teknisistä ja taloudellisista tiedoista.

Sähköiseen asunto-osakerekisterin toteuttaminen tarkoittaa todennäköisesti yhden tai useamman uuden rekisterin perustamista sekä olemassa olevien rekistereiden käytön mahdollistamista teknisen käyttöliittymän avulla. Se muodostaa tietojärjestelmän, joka sisältää henkilötietoja. Näin ollen sen toteuttamiseksi olisi säädettävä henkilötietojen suojan kannalta merkityksellisistä seikoista kuten tietosisällöstä, tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja niiden luovuttamisesta sekä muista rekisteröidyn oikeusturvan kannalta merkityksellisistä seikoista.
Sähköisen asunto-osakerekisterin toteuttamiseen vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti asunto-osakeyhtiöiden hallintoa ja toimintaa, asunto-osakkeen omistusta, hallintaa sekä vaihdantaa, vakuuksia, rahoituslaitosten toimintaa sekä näihin liittyviä rekistereitä koskeva lainsäädäntö. Asunto-osakkeiden sähköistäminen sekä muiden tietovarantojen hyödyntäminen sähköisen käyttöliittymän avulla edellyttänee siten muutoksia lainsäädäntöön. Säädösvalmistelu on tarpeen toteuttaa sidosryhmien kanssa yhteistyössä yhteen sovittaen eri hallinnonalojen lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia.

Lisätietoja