Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista

Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

MMM049:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Lainvalmistelu

HE laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  27.9.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinten hyvinvoinnista, jolla korvattaisiin nykyinen eläinsuojelulaki. Lain tarkoituksena olisi eläinten hyvinvoinnin edistämisen ja suojelun lisäksi eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen. Tarkoituksena on myös tehostaa eläinten hyvinvoinnin valvontaa. Ehdotuksella varmistettaisiin EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano sekä uudistettaisiin laki vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

VastuuministeriMaa- ja metsätalousministeri Leppä

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetun lain tavoitteena on uudistaa eläinten hyvinvointia koskeva sääntely vastaamaan nyky-yhteiskunnassa vallitsevaa käsitystä eläinten asemasta ja suojelutarpeesta. Samalla sääntelyä täsmennettäisiin ja luotaisiin nykyvaatimuksia vastaava rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeä laintasoinen sääntely. Ehdotetulla lailla saatettaisiin eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö perustuslain mukaiseksi. Lailla myös varmistettaisiin Euroopan unionin lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä. Eläinten hyvinvoinnin tilaa parannettaisiin uusilla säännöksillä ja lisäksi tehostettaisiin eläinsuojelun valvontaa ja viranomaisten keinoja puuttua epäkohtiin.

Lähtökohdat

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus aloitettiin maa- ja metsätalousministeriössä vuonna 2010, jolloin ministeriössä alettiin kerätä uudistuksessa tarvittavaa materiaalia ja selvittää lain uudistamistarpeita muun muassa eläintenpitäjille ja kansalaisille suunnatuilla kyselyillä. Kokonaisuudistukseen asetettiin vuonna 2012 työryhmä ja ohjausryhmä, joissa oli edustettuna laajasti eläinten hyvinvointiin liittyviä sidosryhmiä. Työryhmän toimikausi päättyi vuoden 2014 lopussa ja ohjausryhmän toimikausi vuoden 2015 lopussa. Sen jälkeen ehdotusta on jatkovalmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. Uudistuksen tueksi on teetetty asiantuntijaselvityksiä muun muassa lehmien pidosta parsinavetoissa ja pihatoissa, sikojen tiineytyshäkkien käytöstä sekä useista muista aiheista.

Lisätietoja