Keskustelua ruokajärjestelmästä

Keskustelua ruokajärjestelmästä

Kestävää ruokamurrosta tehdään arvoketjujen yhteistyöllä

Juha Helenius Julkaisupäivä 29.4.2024 11.59 Blogit MMM

Mari Sandell avasi helmikuussa blogikeskustelun nostamalla esiin elintarvikeyritysten – ja siis arvoketjujen – vielä varsin suuren lukumäärän Suomessa. Ne kaikki eivät ole suuria ja keskittyneitä. Jatkan keskustelua muutamalla Strategisen tutkimuksen FOOD-ohjelman hankkeista saadulla nostolla.

Vastuulliset arvoketjut ja innovaatiot kasvuohjelman keskiöön

Ruoka-alan kasvuohjelman tutkimus ja kehittämispanostukset on tärkeää suunnata vastuullisten elintarvikkeiden ja arvoketjujen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Tutkimusta tarvitaan uusien vastuullisten toimintatapojen kokeiluun ja testaamiseen sekä vaikutusten todentamiseen. Pitkän aikavälin ruokastrategia tulee pohjata tutkimustietoon toimintaympäristön muutoksista, kestävyyden reunaehdoista, vaihtoehtoisista tulevaisuuden poluista ja niiden vaikutuksista. Tärkeitä kysymyksiä ovat esim. miten kotimainen tuotanto pystyy vastaamaan kysynnän muutoksiin ja uudistuneeseen ymmärrykseen kestävästä ja terveellisestä ravitsemuksesta? Miten olemassa olevaa tuotantorakennetta tulisi monipuolistaa ja mitä se tarkoittaisi eri alueille? Just food -hankkeessa on kehitetty reiluustyökalu,  joka auttaa tunnistamaan oikeudenmukaisuusvaikutusten kannalta oleelliset kysymykset.

Piloteista oppia

Uusien toimintamallien piloteista saadut opit auttavat kohdentamaan jatkotoimia tehokkaammin. FOOD-ohjelman MULTA-hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia Carbon Action toiminnasta, jossa uudistavan viljelyn malleja ja vaikutusten todentamisjärjestelmää on kehitetty yhdessä viljelijöiden ja elintarvikeyritysten kanssa. Just food-hankkeessa etsitään hyväksyttäviä keinoja turvemaiden päästövähennyksiin yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa Pohjois-Karjalassa. Koska turvemaat eivät ole alueen viljelijöille taloudellisesti niin merkittäviä, halukkuutta alueellisiin ratkaisuihin löytyy. Leg4Life-hankkeessa on yhdessä ruokapalveluyrityksen kanssa interventiotutkimuksen keinoin tutkittu ruokavaliomuutosten vaikutusta terveyteen. Tulosten mukaan jo pienetkin muutoksen ruokavaliossa auttavat parantamaan terveyttä ja vähentämään ilmastovaikutuksia.

Kannattavien ratkaisujen tueksi rohkeaa tutkimusta ja yhteistyötä

Ruokastrategiassa on tärkeää nostaa poikkitieteelliseen tutkimuksen ja yhteiskehittämisen merkitystä kestävän, kannattavan ja terveellisen ruokajärjestelmän rakentamisessa. Tutkimusyhteistyö yritysten kanssa on tärkeää, etenkin pilotointivaiheessa. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä tulee edelleen vahvistaa. Esimerkiksi ruoan ympäristö- ja ravitsemusvaikutusten ymmärtämisessä tiivis yhteis-työ yliopistojen, Luke:n, Ruokaviraston, Syke:n, Ilmatieteen laitoksen ja THL:n välillä on välttämätöntä. Ruokaturvaa ja kestävyyttä koskevat kysymykset tulevat nousemaan yhä tärkeämpään osaan geopoliittisten riskien kasvaessa ja ilmastonmuutoksen edetessä. Ruokaturva ja huoltovarmuus olisikin perusteltu uuden strategisen tutkimuksen ohjelman teema. Lisäksi yhdessä ruoka-alan kasvuohjelman kanssa tulisi laatia vahvasti eteenpäin katsova ja poikkitieteellisyyttä painottava ruoka-alan tki-ohjelma, johon yliopistot ja tutkimuslaitokset tuottavat tutkittua tietoa kuluttajien ja yritysten tueksi.

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -kokonaisuus tarjoaa ennennäkemättömän mahdollisuuden luoda perusta ruokajärjestelmän kestävyysmuutokselle Suomessa.

Strategisen tutkimuksen ohjelma Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD) vuosille 2019–2025 tuottaa tutkittua tietoa, jota kokonaisuuden muodostaminen vaatii.

Ohjelman tutkimushankkeet ovat:

Multa-ohjelma on julkaissut tietopaketin, joka tarjoaa näissä hankkeissa tehdyn tutkimuksen ratkaisuehdotuksia ruokastrategiaan

Juha Helenius on Helsingin yliopiston agroekologian professori maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, ruokajärjestelmien kestävyystutkimuksen vastuullinen tutkija tiedekunnan Ruralia-instituutissa sekä Strategisen tutkimuksen Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD, 2019-2025) -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja.

Juha Helenius Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä MMM Ruoka ja maatalous

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.