FI SV EN

Maatalouden ympäristötyö

Maatalous vaikuttaa ympäristön tilaan ja ekosysteemien toimintaan paikallisesti ja laaja-alaisesti. Maataloudella on sekä positiivisia että negatiivisia ympäristövaikutuksia. Positiivinen vaikutus näkyy lajistoltaan ja luontotyypeiltään monimuotoisena vaihtelevina puoliavoimina elinympäristöinä, avoimena maatalousmaisemana, kulttuuriympäristönä ja viihtyisänä asuinympäristönä. Negatiivinen vaikutus ekosysteemeihin voi näkyä vesistöjen rehevöitymisenä, happamoitumisena ja samentumisena, elinympäristöjen häviämisenä ja lajiston köyhtymisenä. Maankäyttömuodot, tilojen tuotantosuunta, erilaiset tuotantotavat, laiduntaminen, metsien hoitomenetelmät, peltojen viljelymenetelmät ja viljelymaan laatu vaikuttavat ympäristön tilaan.

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka asettaa hyvät ympäristökäytännöt keskeiseen asemaan. Näin varmistetaan, että ympäristön ja luonnon suojelu ja ruoantuotanto voivat toteutua vailla vastakkainasettelua. Vuoden 2023 alusta voimaan tullut uudistus tekee yhteisestä maatalouspolitiikasta oikeudenmukaisempaa, vihreämpää ja tulosperusteisempaa. Sillä pyritään takaamaan eurooppalaisille viljelijöille kestävä tulevaisuus ja antamaan jäsenvaltiolle joustovaraa mukauttaa toimenpiteitä paikallisiin olosuhteisiin.

Yhteiseen maatalouspolitiikkaan on luotu niin sanottu vihreä arkkitehtuuri. Se on kunnianhimoinen ympäristö- ja ilmastotoimien kokonaisuus, johon on valittu toimia, joilla on tutkimukseen perustuvaa vaikuttavuutta ja jotka ovat hyvin toimeenpantavissa. Vihreä arkkitehtuuri koostuu ehdollisuudeksi kutsutusta pakollisten ehtojen kokonaisuudesta sekä vapaaehtoisista toimenpiteistä, joiden toteuttamisesta erikseen maksetaan. 

Ehdollisuuden noudattaminen on kaikkien EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien tukien edellytys. Se sisältää useita ympäristön suojeluun ja kestävään maataloustuotantoon tähtääviä ehtoja, jotka velvoittavat tuensaajia ilman, että kustannuksia erikseen korvattaisiin. 

Vapaaehtoisia toimenpiteitä ovat EU:n suoraan rahoittamat ekojärjestelmät sekä maaseudun kehittämisen EU-osarahoitteiset ympäristökorvaukset, luonnonmukaisen tuotannon korvaukset, ei-tuotannolliset investoinnit, tuotannolliset investoinnit sekä monitavoitteiset toimenpiteet, kuten neuvonta sekä koulutus- tiedotus- ja yhteistyöhankkeet. Ekojärjestelmät ovat toimenpiteitä talviaikaisen kasvipeitteisyyden, viherlannoituksen, luonnonhoitonurmien ja monimuotoisuuskasvien edistämiseksi.

Ympäristökorvaukset koostuvat ympäristösitoumuksesta ja ympäristösopimuksista. Ympäristösitoumuksen toimenpiteillä korvataan tuensaajalle kustannuksia ja tulonmenetyksiä, jotka aiheutuvat peltoviljelyyn kohdistuvista ympäristötoimista, kuten kerääjä- tai maanparannus ja saneerauskasvien viljelystä, kiinteiden ja nestemäisten orgaanisten aineiden hyödyntämisestä lannoituksessa, suojavyöhykkeiden ja turvepeltojen monivuotisen nurmikasvillisuuden hoidosta, puutarhakasvien vaihtoehtoisesta kasvinsuojelusta, hanhien, kurkien ja joutsenten ruokailusta pelloilla sekä säätösalaojituksen hoidosta. Ympäristökorvauksiin sisältyvät myös ympäristösopimukset kosteikkojen tai maatalousluonnon monimuotoisuuden hoitamisesta sekä alkuperäisrotujen kasvattamisesta sekä geenivarojen säilyttämisestä. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksia maksetaan luomun tuotantomenetelmillä viljellyille pelloille sekä luomukotieläintuotannolle. 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi yhteisellä maatalouspolitiikalla tuetaan maatalousympäristön hoitoa myös niillä eläinten hyvinvointikorvausten toimenpiteillä, jotka kannustavat karjan laiduntamiseen sekä ympäristöä edistävillä tuotannollisilla investoinneilla ja ei-tuotannollisilla investoinneilla. Ei-tuotannollisilla kosteikkoinvestoinneilla perustetaan kosteikkoja ja ennallistetaan turvepeltoja suonkaltaisiksi alueiksi. Tuotannollisilla ympäristöinvestoinneilla tehostetaan mm. lannan kierrättämistä, edistetään biokaasun ja muun uusiutuvan energian tuotantoa sekä täsmäviljelytekniikkaa ja pellon vesitalouden hallintaa. 

Ympäristöystävällisen viljelyn käytäntöjen omaksumiselle tärkeä on myös neuvontatoimenpide, jolla tarjotaan tilakohtaista ympäristöasioiden neuvontaa. Sen avulla viljelijä oppii tunnistamaan tilansa ympäristökysymykset sekä vaikutusmahdollisuudet ja toimimaan ympäristöystävällisemmin.

Ympäristön tilan edistäminen näkyy myös tila- ja yritystoiminnan kehittämisessä, jossa rahoitetaan tuote- ja palvelukehitystä, yritystoiminnan innovaatioita sekä työmahdollisuuksien edistämistä myös ympäristöä hyödyttävästi. Lisäksi maaseudun yleishyödyllisillä investoinneilla toteutetaan esimerkiksi ympäristön tilaa parantavia yhteisöllisiä toimia, uusiutuvaa energia edistäviä hankkeita, virkistyspalvelujen tuottamista, luontoreitistöjen laatimista, asuinympäristön parantamista tai maisemanhoitoa ja vesistöjen kunnostamista. Leader-toimintatavalla tehdään paikallisista lähtökohdista ympäristöä edistäviä hankkeita ja yhteistyö-toimenpiteellä edistetään tutkimustulosten viemistä käytäntöön eri tahojen toimijoiden välisenä yhteistyönä. Koulutus ja tiedonvälitys vievät ympäristöosaamista eteenpäin. 

Muualla verkossa

Maaseutuverkosto.fi - ympäristö ja ilmasto teemasivu
Maaseutu.fi -ympäristökorvaukset
Ruokavirasto.fi -ympäristökorvaus

Lisätietoja

Anna Schulman, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162199   Sähköpostiosoite: