FI SV EN

Namnskydd ger jordbruksprodukter och livsmedel mervärde

Namnskydd är ett etablerat begrepp i Finland som avser Europeiska unionens, det vill säga EU:s, kvalitetssystem för skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB) samt garanterade traditionella specialiteter (GTS). Skydd av beteckningar kan sökas för jordbruksprodukter och livsmedel, starka alkoholdrycker, vin som framställts av druvor och aromatiserade vinprodukter.

Inom EU finns allt som allt 3 500 namnskyddade produkter. Sammanlagt tolv finländska produkter har registrerats i namnskyddssystemet. Tio av dem är jordbruksprodukter eller livsmedel och två av dem spritdrycker. Livsmedelsverket tar emot ansökningar om namnskydd för nya produkter.

Namnskyddssystemet ska skydda etablerade namn på produkter från missbruk och billigare imitationer, men också öka kännedomen om produkterna och underlätta marknadsföringen. Försäljningspriset på produkter som är registrerade under skyddade geografiska beteckningar är i genomsnitt dubbelt så högt som på motsvarande oregistrerade produkter. För konsumenten innebär skyddet en garanti för att produktens råvaror och tillverkningsmetoder är kända.

Skyddet är starkt och tillåter inte anspelningar. Till exempel en ostprodukt får inte marknadsföras med påståenden om att den smakar fetaost eller är av fetaosttyp om den inte är tillverkad i Grekland enligt vissa kriterier. Skyddet gäller automatiskt i hela EU-området och genom avtalen mellan EU och tredjeländer även utanför EU.

Närmare information om namnskyddssystemet, namnskyddade finländska produkter och ansökningsförfarandet finns på Livsmedelsverkets webbplats: www.ruokavirasto.fi/sv/namnskydd. Mer information finns också på webbplatsen Äkta smak och i den utvecklingsplan [FI] som utarbetats vid jord- och skogsbruksministeriet.

Alla produkter som är namnskyddade i EU finns i Europeiska kommissionens databaser GIview och eAmbrosia.

EU-lagstiftningen

Bestämmelser om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Bestämmelser om namnskydd för spritdrycker finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787.

EU:s namnskyddslagstiftning kommer att revideras med avseende på alla sektorer inom de närmaste åren. Kommissionen offentliggjorde en preliminär konsekvensbedömning av reformen i oktober 2020. Det egentliga förslaget till lagstiftning lämnas hösten 2021, varefter det behandlas i både rådet och Europaparlamentet.

Ytterligare information

Maija Heinonen, konsultativ tjänsteman
Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, Marknadsenheten
tfn 0295 162 082
maija.heinonen(a)mmm.fi

Piritta Sokura, överinspektör
Livsmedelsverket
tfn 0295 205 018
piritta.sokura(a)ruokavirasto.fi