Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 10.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248

Asia
Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annettua valtioneuvoston asetusta (4/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 3 §:n mukaiseen viherkesannon määritelmään ehdotetaan lisättäväksi mesikasvit 1.1.2019 voimaan tulevan Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 23 §:n muutoksen vuoksi, jonka mukaan viherryttämistuen ekologisena alana pidetään Suomessa myös mesikasveille kylvettyjä kesantoaloja. Asetuksen 12 §:n 3 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että kaikkea laidunnukseen käytettävää nurmea koskisivat vaatimukset maanpinnan säilyttämisestä pääosin kasvipeitteisenä ja maaperän eroosion vähäisyydestä. Nykyisin vaatimukset koskevat vain pysyviä nurmia ja pysyviä laitumia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen