Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2023/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metsänviljelyaineiston tuotannosta ja markkinoinnista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/2031 ja 2017/625 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/105/EY kumoamisesta (metsänviljelyaineistoasetus)

U 46/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, p. 029 5162449

Asia

Asetusehdotuksella (COM(2023) 415 final) on tarkoitus korvata neuvoston direktiivi 1999/105/EY metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan. Asetusehdotuksen tavoitteena varmistaa on tuleviin haasteisiin soveltuvan korkealaatuisen metsänviljelyaineiston tuotanto, saatavuus ja sisämarkkinoiden toiminta unionissa. Lisäksi tarkoituksena on yhdenmukaistaa metsänviljelyaineistoa koskevan virallisen valvonnan puitteet sekä parantaa metsänviljelyaineistoa koskevan lainsäädännön johdonmukaisuutta kasvinterveyslainsäädännön kanssa. Asetusehdotus kattaa tiettyjen metsänviljelyaineiston tuotannon kannalta tärkeiden puulajien metsänviljelyaineiston tuotannon ja markkinoinnin. Asetuksella ei säädeltäisi metsänviljelyaineiston käyttöä, joka kuuluu jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan. Uutena asiana ehdotetaan puulajeittaisten valmiussuunnitelmien tekemistä, joilla varmistettaisiin metsänviljelyaineiston riittävä saatavuus laajoissa metsätuhotilanteissa. Lisäksi komissio ehdottaa tarkempaa sääntelyä geenivarojen suojelua varten tarkoitettuun perusaineistoon liittyen sekä siemenlähde tunnettu –luokan siemenkeräyskohteiden hyväksyntää ennakkoon.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Asetusehdotuksessa on säilytetty metsänviljelyaineiston tuotantoa ja markkinointia koskevat nykyiset periaatteet ja erityisterminologia. Kaikkia ehdotuksesta aiheutuvia resurssitarpeita ei ole vielä arvioitu. Asetusehdotuksen toimeenpano aiheuttaa lisärahoitustarpeita viranomaisille asetuksen toimeenpano- ja valvontatehtäviin sekä metsänviljelyaineiston tietojärjestelmän päivittämis- ja muutostöihin. Erityisesti lisäresursseja tarvittaisiin puulajeittaisten valmiussuunnitelmien valmisteluun ja toimeenpanoon. Valtiontaloudelle aiheutuvat kustannukset katetaan julkisten talouden suunnitelmien ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Koska kyseessä on asetus, olisi se sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Nykyinen direktiivi on toimeenpantu Suomessa lailla metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002). Ehdotettu asetus aiheuttaisi lakiin muutostarpeita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen