Viran täyttäminen MMM/2023/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Ruokaviraston pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 029 5162184

Asia

Leena Räsänen on antanut ministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen sidonnaisuuksistaan. Selvityksen mukaan Räsäsellä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, joilla voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa pääjohtajan virkaa.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Ruokaviraston pääjohtajan virkaan ylijohtaja, eläinlääketieteen tohtori Leena Räsäsen ajalle 8.10.2023–7.10.2028

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.