Viran täyttäminen MMM/2023/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Ruokaviraston pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 029 5162184
Asia

Leena Räsänen on antanut ministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen sidonnaisuuksistaan. Selvityksen mukaan Räsäsellä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, joilla voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa pääjohtajan virkaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää Ruokaviraston pääjohtajan virkaan ylijohtaja, eläinlääketieteen tohtori Leena Räsäsen ajalle 8.10.2023–7.10.2028
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.