Käyttösuunnitelman vahvistaminen MMM/2023/138

« Raha-asiainvaliokunta 12.10.2023 13.15

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2023 käyttösuunnitelman muutoksen vahvistaminen ja maksuvalmiustakausluottojen määrän rajaaminen Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2023 käyttösuunnitelman muutoksen vahvistamiseksi ja lainamäärän, jolle uusia maksuvalmiustakausluottoja voidaan vuonna 2023 myöntää, rajaamisesta.

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Maaseutuekonomisti, esittelijä Saara Meurasalo, p. 029 5162035

Asia

Maa- ja metsätalousministeriö päättäisi maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2023 käyttösuunnitelman muutoksen vahvistamisesta ja lainamäärän, jolle uusia maksuvalmiustakausluottoja voidaan vuonna 2023 myöntää, rajaamisesta rahaston johtokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera) Maatilatalouden kehittämisrahaston vuodelta 2022 siirtyvien sitomattomien varojen toteuma oli 131,11 miljoonaa euroa aiemmin arvioidun 130,60 miljoonan euron sijasta. Vuonna 2023 tuloja arvioidaan olevan käytössä yhteensä 138,91 miljoonaa euroa. Menoihin vuonna 2023 on varattu yhteensä 18,05 miljoonaa euroa. Maatalouden energiainvestointitukien varojen riittävyyden varmistamiseksi ehdotetaan osoitettavaksi maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) mukaisiin kansallisesti rahoitettaviin investointiavustuksiin varoja Makerasta. Maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmaa esitetään muutettavaksi niin, että MENOT-kohdan B. Kulutusmenot kohtaan 1. Avustukset lisätään uusi alakohta 1.3. Rakennetukilain (1476/2007) mukaiset avustukset (kansallisesti rahoitettavat) 18,00 miljoonaa euroa. Muutoksen jälkeen kokonaismenot olisivat yhteensä 36,05 miljoonaa euroa. Lisäksi on tullut tarve taata maatilojen maksuvalmiuslainoja valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille annetun lain (232/2019) mukaisesti. Maatalouden kustannustaso on edelleen korkea ja paineet panoshintojen nousulle ovat kasvamassa. Korkojen nousu nostaa kustannuksia erityisesti hiljattain investoineilla tiloilla. Uusia valtiontakauksia voitaisiin vuonna 2023 myöntää valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille annetun lain mukaisiin kohteisiin enintään 15,0 miljoonan euron laina-määrälle. Valtiontakauksen myöntämisen ehtona on, että takauksen saajan harjoittamalla maatalouden tuotantotoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja takauksen saaja on tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta