Hallituksen esitys MMM/2024/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 33/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maija Mela, p. +358 295 162 249

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettua lakia. Ehdotetulla lailla annettaisiin yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentäviä säännöksiä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 10.7.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.