Hallituksen esitys MMM/2024/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain, metsästyslain 89 §:n ja kalastuslain 99 ja 108 §:n muuttamisesta

HE 34/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, p. +358 295 162 055

Asia

Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset erätarkastajan käskyvallasta ja esitutkinnan turvaamiseen liittyvistä toimivaltuuksista. Lisäksi erätarkastajaan kohdistuva niskoittelu säädettäisiin rangaistavaksi. Lakiin tehtäisiin myös joitakin teknisiä tarkistuksia.

Metsästyslain ja kalastuslain sääntelyä muutettaisiin siten, että valvontaviranomaisella olisi nykyistä laajemmat oikeudet tarkastaa, että henkilön saalis ja pyyntivälineet ovat säännösten ja määräysten mukaisia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain, metsästyslain 89 §:n ja kalastuslain 99 ja 108 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.