Valtioneuvoston asetus MMM/2024/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. +358 295 162 436

Asia

Asetuksella säädettäisiin broilereiden pitäjiä koskevasta pätevyysvaatimuksesta. Ehdotettu pykälä vastaisi sisällöllisesti eläinsuojelulain 26 b §:ää, joka kumoutui eläinten hyvinvointilain tullessa voimaan 1.1.2024. Asetusehdotuksessa ei ehdoteta muutoksia broilereiden pitäjien pätevyysvaatimuksiin nykytilaan verrattuna.

Lisäksi asetuksella säädettäisiin broilereiden kasvatustiheyden mittaamisesta. Kasvatustiheys määritettäisiin jatkossa ensisijaisesti elopainoon ja lintujen käytettävissä olevaan pinta-alaan perustuen. Kuitenkin tilanteissa, jossa elopainon punnitusta ei voida järjestää, voidaan jatkossakin käyttää teuraspainon muuntokertoimia elopainon määrittämiseksi. Ehdotetulla asetuksella ei muuteta sallittuja kasvatustiheyden enimmäismääriä.

Esitetään, että asetus tulisi voimaan 25.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen broilereiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.