Valtioneuvoston asetus MMM/2024/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Ränkimies, p. +358 295 162 488

Asia

Tuottajaorganisaatiotukijärjestelmästä säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012). Nykyisin on voimassa markkinajärjestelylain nojalla annettu valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta (70/2023).

Markkinajärjestelylain 70 a §:ssä säädetään sähköisestä hausta. Mainitun pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään markkinajärjestelylaissa tarkoitetuista tuista, joita koskeva hakemus voidaan tehdä vain lain 70 a §:ssä tarkoitetulla tavalla eli sähköisenä hakuna. Nyt ehdotettavalla asetuksella lisättäisiin mainittuun valtioneuvoston asetukseen sähköistä tukihakua koskevat säännökset.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.