Hallituksen esitys MMM/2024/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä olevan kalastussäännön korvaamisesta uudella kalastussäännöllä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 9/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. +358 295 162 152

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen liitteenä olevan kalastussäännön korvaamisesta uudella kalastussäännöllä Suomen ja Norjan välillä 22 päivänä joulukuuta 2023 allekirjoitetun sopimuksen.

Kalastussääntö sovittaa kalastusta koskevat määräykset vastaamaan Tenon vesistön kalakantojen ja muun toimintaympäristön nykytilaa. Kalastuksen sääntelyllä luodaan edellytykset lohikantojen elpymiselle kestävälle tasolle. Samalla esitetään uusia mahdollisuuksia Tenon saamelaisen kalastuskulttuurin jatkumiselle hyvin voimakkaita kalastusrajoituksia vaativan ajanjakson yli. Kalastussääntöön on lisätty kyttyrälohen pyyntiä koskevat kalastusmääräykset.

Kalastussääntö sisältää määräyksiä mm. kalastusluvista ja lupakiintiöistä, sallituista pyydyksistä, kalastusajoista, saaliskiintiöiden käytöstä sekä lohenkalastuksen järjestämisestä ottaen huomioon lohikantojen tilan muutokset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä olevan kalastussäännön korvaamisesta uudella kalastussäännöllä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.