Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys MMM/2021/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

HE 8/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162134
Asia
Valtiontakaus on osa maatalouden rakennetukien rahoituskokonaisuutta, jonka avulla helpotetaan investointihankkeiden rahoituksen saatavuutta. Lakiehdotusten tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä vastaavien valtiontakausten myöntäminen maa- ja porotalouden investoinneissa kahden vuoden siirtymäkauden aikana ennen EU:n uuden rahoituskauden toimeenpanon alkamista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalouden rakennetuista annettua lakia sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettua lakia siten, että lakien nojalla myönnettävien sekä vastaavan aikaisemman lainsäädännön nojalla myönnettyjen valtiontakausten kohteena olevien lainojen pääomaa saa samanaikaisesti olla maksamatta enintään 110 miljoonaa euroa nykyisen 80 miljoonan euron sijasta. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista ja niitä sovellettaisiin myös lakien voimaan tullessa vireillä oleviin tukihakemuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET (maatilatalouden kehittämisrahasto) Esityksellä ei olisi välittömiä vaikutuksia valtion talousarvioon, sillä valtiontakaukset myönnettäisiin maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa vuosittain osoitettavan myöntämisvaltuuden puitteissa ja mahdolliset takaustappiot katettaisiin rahaston varoin. Jos haettu takausten määrä ylittäisi käytettävissä olevan myöntövaltuuden, rahoitettavat hankkeet valitaan valintamenettelyssä. Valtiontakauksista peritään takausprovisiota ja toistaiseksi takauksista perityt takausmaksut ovat olleet suuremmat kuin maatilatalouden kehittämisrahaston maksettavaksi jääneet takaustappiot. Kahden viime vuoden aikana takaustappiot ovat kuitenkin kasvaneet investointihankkeiden koon kasvaessa. Kun valtiontakauksista aiheutuvien takaustappioiden riskiksi arvioidaan kahdeksan prosenttia, 30 miljoonan euron takausmäärällä rahaston menoissa tulisi varautua 2,4 miljoonan euron takaustappioihin. Toisaalta 30 miljoonan euron takausmäärästä rahastoon tuloutuva vuotuinen takausprovisio luottolaitoksille maksettavien kulujen jälkeen olisi 330 000 euroa. Lakeihin ehdotettujen muutosten toimeenpano on toteutettavissa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman rajoissa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävissä olevin resurssein valtiontalouden kehyspäätösten sekä valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen