Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 16/2021 vp; EV 41/2021 vp)

HE 16/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
 3. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
 5. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 ja 5 luvun muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 1 och 5 kap. i kreditinstitutslagen
 7. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
 9. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
 11. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 13. Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 1 ja 8 luvun muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 1 och 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
 15. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 ja 5 luvun muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 3 och 5 kap. i lagen om handel med finansiella instrument
 17. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
 19. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 8 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
 21. Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 18 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna