Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2021/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.8.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin vesille pääsyä koskevista rajoituksista

U 37/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494
Asia
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1380/2013 muodostaa unionin yhteisen kalastuspolitiikan perusasetuksen, johon sisältyy säännökset vesille pääsystä. Komissio ehdottaa, että kyseisen asetuksen vesille pääsyä koskevia määräaikaisia säännöksiä jatkettaisiin uudelle kymmenvuotiskaudelle vuoden 2032 loppuun saakka. Asetus olisi suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä ja sitä sovellettaisiin 1.1.2023 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole talousarviovaikutuksia unionin tai kansallisella tasolla. Mikäli vesille pääsyä koskevan järjestelyn soveltamista ei jatkettaisi se estäisi suomalaisten kalastusalusten kalastuksen Ruotsin aluevesillä 12 merimailin sisäpuolella ja vastavuoroisesti ruotsalaisten kalastusalusten toiminnan Suomen aluevesillä. Nämä vaikutukset olisivat Suomen kannalta kielteisiä, koska suomalaiset kalastusalukset kalastavat myös Ruotsin rannikon läheisyydessä 12 merimailin sisäpuolella, joilla silakan esiintyminen ajoittain on parempaa kuin muilla merialueilla. Ruotsalaiset kalastusalukset eivät yhtä usein kalasta Suomen aluevesillä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen