FI SV EN

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka


EU:n 2020 -paketti

EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaa vuoteen 2020 saakka YK:n ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja sekä EU:n sisällä ilmasto- ja energiapaketti.

EU:n päästövähennystavoite vuodelle 2020 on 20 prosenttia. EU:n tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta. Suomen maakohtaiset tavoitteet ovat vähentää päästöjä 16 prosentilla päästökaupan ulkopuolisilla toimialoilla ja lisätä uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin.

EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteet

Energia- ja ilmastotavoitteista sovittiin Eurooppa-neuvostossa 23.10.2014. Eurooppa-neuvosto palaa näihin tavoitteisiin vuonna 2015 pidettävän Pariisin ilmastokokouksen jälkeen. Tavoitteet ovat

  • Vähintään 40% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.
  • Päästökauppasektorin päästövähennys 43% ja ei-päästökauppasektorin 30% vuoteen 2005 verrattuna.
  • EU-tason sitova tavoite uusiutuvan energian osuudelle 27% .
  • EU-tason ohjeellinen tavoite energiatehokkuuden parantamiselle 27%.
  • 10% siirtoyhteystavoite vuoteen 2020 mennessä ja 15% vuoteen 2030 mennessä.
  • Ennen vuotta 2020 laaditaan politiikka siitä, miten maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin (LULUCF) sisällytetään vuoteen 2030 ulottuviin kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemispuitteisiin

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF)

Euroopan unionin komissio antoi 20.7.2016 asetusehdotuksen LULUCF-sektorin sisällyttämisestä EU:n 2030 energia- ja ilmastopakettiin. Luonnonvarakeskus julkaisi arvion komission ehdotuksen vaikutuksista Suomelle. Suomen hallitus ilmaisi 15.9.2016 eduskunnalle antamassaan U-kirjelmässä huolensa EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan uskottavuudesta, jos Suomen kaltainen maa saisi epätasapainoisten LULUCF-laskentasääntöjen vuoksi ylimääräisen päästövähennystaakan. Suomen lähtökohta on, että ehdotuksen tulee tukea Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja siinä on otettava nykyistä paremmin huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tavoitteet sekä kansalliset lähtökohdat ja olosuhteet.

13.9.2017 Euroopan parlamentti päätti äänestyksessä tehdä asetusehdotukseen muutosehdotuksia. Ympäristöneuvosto määritti jäsenmaiden kannat 13.10.2017.  Asetusehdotuksen kolmikantaneuvotteluissa parlamentin, komission ja jäsenmaiden kesken saavutettiin yhteisymmärrys 14.12.2017.  Lopullinen tulos tulee jäsenmaiden ja parlamentin vahvistettavaksi vuoden 2018 alkupuolella.

LULUCF-asetusehdotukseen liittyviä linkkejä

10 x mikä LULUCF?
Infografiikkaa kasvihuonekaasuista Suomen maa- ja metsätaloudessa