Metsätieto ja sähköiset palvelut

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Hankkeen tavoitteena on tehostaa metsävaratiedon hyödyntämistä parantamalla tiedon laatua ja liikkuvuutta sekä kehittämällä sähköisiä palveluita.

Metsätieto ja sähköiset palvelut hanke kostuu yhdestätoista eri hankekokonaisuudesta.

 • Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muutoksen annettavaksi eduskunnalle syysistuntokaudella.
 • Suomen metsäkeskus kehittää metsävaratiedon keruuta ja ajantasaistusta sekä metsävaratiedon jakelua ja sähköisiä palveluita. Hankkeeseen sisältyy myös metsätietojen standardointityö sekä hallinnonalojen välisen tietojen käytettävyyden parantamista.
 • Luonnonvarakeskuksen kehittämishankkeeseen sisältyy valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tehostaminen kaukokartoituksen käyttöä lisäämällä sekä tuloslaskentapalvelun kehittäminen. Lisäksi Luonnonvarakeskus kehittää maankäytön suunnittelua ja suunnittelijoita palvelevan vaikutusten arvioinnin laskentamallin metsävarojen, niiden käytön ja käyttömahdollisuuksien arviointiin.
 • Suomen puukauppa Oy toteuttaa sähköisen puukauppapaikan, joka toteuduttuaan on kaikkien käytetävissä.
 • Metsäkonetiedon välitys keskitettyyn tietokantaan, kehittäminen ja tietokantasovelluspilotti. Toteuttajat: Metsäteho, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Olosuhdetieto mukaan metsätietoon. Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Metsäteho, Arbonaut, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Geologian tutkimuskeskus
 • Metsäkonetieto puustotulkinnan apuaineistona. Toteuttajat: Helsingin yliopisto, VTT, Arbonaut, Metsäteho
 • Seuraavan sukupolven palvelualustan kehittäminen metsätiedon jakeluun. Toteuttajat: Metsäteho, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT
 • Puuston laatutunnukset. Toteuttajat: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus, Metsäteho, Arbonaut
 • Metsävaratiedon ajantasaistus – satelliittikuviin perustuva muutostulkinta. Toteuttajat: VTT, Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Satellio
 • Taimikoiden tiedonkeruun kehittäminen. Toteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus, Luonnonvarakeskus, VTT

Hankkeita toteutetaan vuosina 2016–2018. Hankkeiden toteutumista seuraa ja suuntaa laaja-alainen ohjausryhmä.

Metsätiedon ja sähköisten palveluiden kehittämiseen on käytettään 4 miljoonaa euroa vuonna 2016. Yrityksille myönnettävään rahoitukseen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta (EU 651/2014). Tukea myönnetään tutkimus- ja kehittämishankkeisiin artiklan 25 mukaan, PK-yrityksen investointiin artiklan 17 mukaan ja PK-yrityksen konsulttipalveluihin artiklan 18 mukaan.  Lisäksi tuettavan toiminnan tulee täyttää luvun 1 yleiset soveltamisedellytykset. Tukea ei voida myöntää yrityksille, jotka ovat yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdan mukaisesti taloudellisissa vaikeuksissa. Rahoitusta ei makseta yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Metsätieto ja sähköiset palvelut hanketta on edeltänyt metsäsektorin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä tehty Metsätieto 2020 -esiselvitys, jossa on tuotettu tavoitetila tulevaisuuden metsätiedolle ja kehittämissuunnitelma tavoitetilaan pääsemiseksi. Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät metsien inventoinnin kustannus-hyöty-analyysi, nykypuuston runkomuotoa kuvaava tilavuuden laskenta ja yksityistietietojärjestelmä teemat ovat toistaiseksi ilman rahoitusta. Ne aloitetaan viimeistään vuonna 2017.

 

Muualla palvelussa

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen ohjausryhmän asettaminen
Metsätieto ja sähköiset palvelut kehittämishankkeiden rahoituksen haku vuodelle 2016
Metsätieto 2020 -kehittämissuunnitelma
Metsätieto 2020 -tavoitetila
Metsätietolain muuttaminen

 

MMM:n tiedote 9.3.2016: Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeelle neljä miljoonaa euroa
MMM:n tiedote 9.3.2015: Maa- ja metsätalousministeriö tukee sähköisen puukauppapaikan perustamista

Lisätietoja

Niina Riissanen, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339