Hyppää sisältöön
Media

Eläinystävällisyys korostuu lypsykarjanavetoiden tuettavassa rakentamisessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2012 9.27
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistanut asetuksensa, joka koskee tuettavien lypsykarjatalousrakennusten rakentamista. Uusien, peruskorjattavien ja laajennettavien parsinavetoiden, pihattojen sekä lypsy- ja maitohuoltotilojen rakentamista koskevat tekniset ja toiminnalliset vaatimukset tulevat voimaan tammikuun 18. päivänä.

Uudistuksen tavoitteena on säädösten selkeyttäminen sekä entistä eläinystävällisempien, toiminnallisempien ja työturvallisempien navetoiden rakentaminen. Uudistuksen taustalla on lypsykarjarakennusten koon kasvu ja navetoiden pohjaratkaisujen ja käyttöjärjestelmien kehitys sekä eläinten hyvinvointia koskevien ja toiminnallisten riskien lisääntyminen.

Suuri muutos on se, että nyt annetaan pelkästään määräyksiä, eli vanhat ohjeet ja suositukset on poistettu tai muutettu määräyksiksi. Eläintilojen mitoitusta ja lypsylehmien, hiehojen ja muun nuorkarjan parsien ja karsinoiden varustelu- ja rakennevaatimuksia tuettavassa rakentamisessa on täsmennetty MMM:n yleisten eläinsuojelumääräysten linjan mukaisiksi.

Uuden lypsykarjarakennuksen sisäkorkeuden on oltava vähintään 2,7 metriä ja ikkunoita tai muita luonnonvaloaukkoja on oltava vähintään viisi prosenttia eläintilan lattiapinta-alasta. Vähintään kymmenen prosenttia eläintilan ikkunoista on oltava avattavissa.

Turvallista eläinten käsittelyä ja tarkastusta varten vähintään neljä lypsylehmää tai hiehoa on voitava samanaikaisesti kytkeä kiinni ruokinta-aitaan tai muuhun riittävän kestävään rakenteeseen.

Rakolattiaa ei saa käyttää nautaeläinten makuualueella, vaan ainoastaan lantakäytävissä ja muissa eläinten liikkumisväylissä. Kuivikkeiden käytön mahdollistamiseksi vasikkaryhmäkarsinan makuualueen lattian on oltava kiinteäpohjainen umpi- tai viemäröity lattia.

Poikima- ja sairaskarsinoille on annettu mitoitus- ja varusteluvaatimukset. Jokaista alkavaa 20 lypsylehmän ryhmää kohden on oltava vähintään yksi poikimatila. Pihatossa on oltava vähintään yksi sairaan eläimen hoitopaikka jokaista alkavaa 25 lypsylehmän ryhmää kohden ja lisäksi yksi hoitopaikka jokaista alkavaa 40 hiehon tai muun nautaeläimen ryhmää kohden.

Ruokinta- ja juomapaikoille on annettu tarkat mitoitusvaatimukset. Eläintilan hyvä ilmanlaatu varmistetaan eläinkohtaisilla ilmanvaihdon vähimmäismäärää koskevilla vaatimuksilla ja haitallisten kaasujen ja epäpuhtauksien pitoisuuksien enimmäisrajoilla.

Asetus koskee lähinnä lypsykarjarakennusten eläintilojen rakentamisvaatimuksia. Rehun- ja lannankäsittelyä ja -varastointia ei käsitellä tässä asetuksessa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
suunnittelija Kjell Brännäs, 09-16054273, 040-545 1230