Hyppää sisältöön
Media

Evo-työryhmä kuuli alueellisten toimijoiden ajatuksia kehittämismahdollisuuksista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2022 13.50
Uutinen
Kuva: Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsätalouden koulutusvastuu

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.11.2021 työryhmän kehittämään Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä.

Työryhmän tehtävänä on toimeenpanna Evolle viime vuonna vahvistettua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa niin, että kehitystyössä otetaan korostetusti huomioon Natura-verkostoon kuuluvat alueet sekä tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet. Työ tulee toimeksiannon mukaan saada valmiiksi 30.6.2022 mennessä, ja siitä saatuja kokemuksia on tarkoitus sen jälkeen hyödyntää myös muiden valtion retkeilyalueiden kehittämisessä sekä mahdollisten uusien retkeilyalueiden suunnittelussa.

Työryhmän 18.1.2022 kokouksessa kuultiin alueellisten toimijoiden alustuksia kehittämisen pohjaksi. Alustuksia kuultiin Hämeen liitolta, Hämeenlinnan kaupungilta, Padasjoen ja Asikkalan kunnilta, MTK:lta, Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiriltä ja Hämeen metsänhoitajilta. Alustuksissa korostuivat mm. seuraavat asiat: 

  • Tarve tarkastella Evon retkeilyalueen kehittämismahdollisuuksia ja erilaisia saavutettavia hyötyjä kokonaisvaltaisesti ei lainsäädäntölähtöisesti ja nykyisiä toimintoja poissulkemalla.
  • Varsinaista Evon retkeilyaluetta laajempi kehittämisote ja kokonaisuuden rakentaminen sisältäen mm. Aulangon, Salpausselkä geoparkin, Pulkkilan harjun, Päijänteen kansallispuiston sekä alueella sijaitsevat kuntien alueet, mm. Hämeenlinnan kaupungin omistaman Taruksen retkeilyalueen.
  • Tarve ajanmukaistaa Evon ja myös yleisemmin valtion retkeilyalueiden brändiä.
  • Palveluiden ja erityisesti majoituskapasiteetin kehittäminen Evon kiinnostavuuden ja alueellisen vaikuttavuuden kannalta, johon yleissuunnitelman nähtiin tarjoavan hyvän lähtökohdan.
  • Yritysverkostojen ja mm. alueellisen yhteismarkkinoinnin kehittämisen tarve.
  • Hämeenlinna kaupungin sekä Asikkalan ja Padasjoen kuntien kiinnostus aktiivisesti osallistua Evon retkeilyalueen kehittämiseen mm. kaavoituksen ja markkinoinnin osalta. 
  • Retkeilyn palvelurakenteiden hyvästä kunnosta ja reitistöjen maisemasta huolehtiminen. 
  • Paikallisten maanomistajien näkökulma, metsästyksen merkitys hirvituhojen hallinnassa, metsätalouden alueellinen merkitys sekä tiestön ja alueiden saavutettavuuden merkitys.
  • Evon merkitys Etelä-Suomen ainoana isompana, myös maata omistamattomille metsästäjille harrastuksen mahdollistavana, lupa-alueena.

Työryhmä jatkaa työtä seuraavassa kokouksessa perehtymällä mm. alueen tutkimus- ja opetuskäyttöön sekä niiden kehittämismahdollisuuksiin.

Valtion retkeilyalueita voidaan ulkoilulain mukaan perustaa valtion maalle, jolla ulkoilun kannalta on huomattava yleinen merkitys. Tällaisella alueella on metsätalouden harjoittaminen, metsästys ja kalastus samoin kuin maa- ja vesialueen muukin käyttö järjestettävä niin että ulkoilutoiminnan tarpeet tulevat riittävästi otetuiksi huomioon. Retkeilyalueen perustamisesta ja sen käytön perusteista päättää valtioneuvosto

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Juha S. Niemelä, p. 020 639 4201, juha.niemela@metsa.fi
 

Luonto ja ilmasto Metsät