Hyppää sisältöön
Media

Evon retkeilyaluetyöryhmä tutustui Evolla maastokohteisiin ja työsti luonnoksia työryhmän ehdotuksiksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2022 8.00
Uutinen
Laituri Evon retkeilyalueella
Kuva: Tapio Pouta, Metsähallitus

Evon retkeilyaluetyöryhmä tutustui 24.5.2022 maastossa Evon matkailun ja maankäytön yleissuunnitelman kohteisiin Ruuhijärven ja Niemisjärvien alueella. Työryhmä keskusteli kalastuksesta ja metsästyksestä Evolla ja vieraili Kotisten suojelualueella. Varsinaisina kokousasioina työryhmä viimeisteli esityksiä Evon ja sekä yleisemmin koko retkeilyaluemallin kehittämiseksi.

Evon matkailun ja maankäytön yleissuunnitelma pyrkii ratkaisemaan Evon kehittämisen pullonkauloja kehittämällä kestävästi nykyajan vaatimukset täyttävää majoituskapasiteettia ja yritystoiminnan edellytyksiä. Retkeilyaluetyöryhmä tutustui Ruuhijärven ja Nimisjärvien alueilla yleissuunnitelman kohteisiin, joiden toteutus tulee tapahtumaan yritysvetoisesti ja perustuen käynnistyvään yleiskaavoitukseen ja sen pohjalta tehtävään ranta-asemakaavoitukseen.

Metsästyksen osalta todettiin, että turvallisuusasioiden eteen on Evolla tehty jo paljon, mutta erityisesti tiedonkulkua voidaan parantaa edelleen. Turvallisuuskysymysten osalta todettiin, että välitettäessä muille alueen käyttäjille tietoa turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä lähtökohtana pitää olla se, että metsästyksen turvallisuus on nimenomaan metsästäjien vastuulla ja hyvässä hoidossa ja muut voivat liikkua alueella huoletta.

Työryhmässä aiemminkin ja myös sidosryhmien palautteessa esillä ollutta ”Evon porttia” mietittiin myös maastossa. ”Evon portilla” tarkoitetaan paikkaa, johon Evolla saavutaan ja jossa on kootusti saatavissa tieto alueen mahdollisuuksista ja palveluista. Todettiin tarpeelliseksi kehittää digitaalisten sisältöjen tueksi tällaista, nykyisiä opastuspisteitä selvästi näkyvämpää ja laajemmalla sisällöllä varustettua kohdetta. Tarkempi suunnittelu todettiin kuitenkin jatkotyön asiaksi.

Työryhmän esitysten toteutumista tukemaan päätettiin esittää alueen operatiivisten toimijoiden yhteistyöryhmän perustamista. Yhteistyöryhmän kokoonkutsujana olisi Metsähallitus. Tällaista Metsähallituksen, alueen kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden käytännön yhteistyötä on toteutettu hyvin tuloksin pohjoisen matkailukohteissa ja yhteistyön tiivistämiseen todettiin olevan tarvetta myös Evolla. Muiksi työryhmän ehdotusten toteutumista edistäviksi asioiksi todettiin hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys niin, että siinä huomioidaan työryhmän esitykset muun muassa metsienkäsittelyn kehittämisen osalta sekä toteutusvastuiden liittäminen esityksiin. 

Työryhmän kokemuksia on tarkoitus hyödyntää myös muiden valtion retkeilyalueiden kehittämisessä sekä mahdollisten uusien retkeilyalueiden suunnittelussa. Tältä osin työtä raamittaa myös 19.5.2022 valtioneuvostossa hyväksytty kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia

Retkeilyaluemallin yleiseen kehittämiseen liittyviksi ehdotuksiksi todettiin seuraavat:

  • Palvelutarjonnan kehittäminen sekä toimintojen monipuolisuus (huomioiden alueittain erilaiset vetovoimatekijät ja lähtötilanteet)

  • Yhteistyö, erityisesti Metsähallituksen ja kuntien kesken, erityisesti kaavoituksessa, markkinoinnissa ja yritystoiminnan edellytysten kehittämisessä

  • Kestävyyden eri näkökulmien toteuttaminen kehittämisessä

  • Metsienkäsittelyn kehittäminen (tavoitteena virkistyskäytön edellytyksien edistäminen, monimuotoisuuden lisääminen tai maisemista huolehtiminen)

  • Laadukkaiden rakenteiden ja riittävän rahoituksen turvaaminen

  • Retkeilyalueiden yhteinen viestintä ja brändin rakennus kunkin alueen omaleimaisuuden ohessa - luonnossa tapahtuva toiminta ja yritysten monipuoliset palvelut pääosassa

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.11.2021 työryhmän kehittämään Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä. Työryhmän tehtävänä on toimeenpanna Evolle viime vuonna vahvistettua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa niin, että kehitystyössä otetaan korostetusti huomioon Natura-verkostoon kuuluvat alueet sekä tutkimuksen ja koulutuksen tarpeet. Työ tulee toimeksiannon mukaan saada valmiiksi 30.6.2022 mennessä, ja siitä saatuja kokemuksia on tarkoitus sen jälkeen hyödyntää myös muiden valtion retkeilyalueiden kehittämisessä sekä mahdollisten uusien retkeilyalueiden suunnittelussa. Työryhmän viimeinen kokous pidetään 14.6.2022 Metsähallituksen tiloissa Tikkurilassa.

Lisätietoja

  • työryhmän varapuheenjohtaja Jari Koskinen p. 044 9764 225, jari.koskinen(at)hmlkaupunki.fi 

  • työryhmän sihteeri Ville Schildt p. 029 516 2190, ville.schildt(at)gov.fi