Hyppää sisältöön
Media

Talousarvioesitys edistää maatalouden kannattavuutta lisäpanostuksilla investointeihin ja elintarvikevientiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2019 16.06
Tiedote

Hallitus esittää vuoden 2020 talousarviossa maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaan yhteensä noin 2,7 miljardia euroa, mikä on 67,0 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Hallitus edistää maatalouden kannattavuutta lisäpanostuksella maatilojen investointeihin. Osana maatalouden kannattavuuden edistämistä hallitus esittää lisärahoitusta elintarvikevientiin. Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimeenpanoon ohjataan pysyvää ja kertaluonteista rahoitusta. Myös luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita tuetaan.

Maatilojen investoinnit turvataan Maaseudun kehittämisrahasto Makeran lisäpääomituksella. Makeraa pääomitetaan 90,3 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Investointiavustusten avulla voidaan käynnistää hankkeita, jotka synnyttävät työpaikkoja muun muassa rakennussuunnittelussa, rakennustarviketeollisuudessa ja –kaupassa, kuljetuksissa sekä rakennustyömaalla. Investoinneilla korvataan vanhentunutta kapasiteettia, parannetaan eläinten ja viljelijöiden hyvinvointia, edistetään ympäristön tilaa sekä lisätään uusiutuvan energian tuotantoa.

Elintarvikeviennin edistämiseen hallitus esittää ensi vuoden budjetissa 2 miljoonaa euroa. Vienti on edellytys Suomen ruokajärjestelmän menestykselle. Koska kotimaan markkinamme ovat verrattain pienet, myös elintarvikealalle on tärkeää hakea kasvumahdollisuuksia maan rajojen ulkopuolelta.

Maatalouden ympäristötoimiin ja maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan rahoitusta

Hallitusohjelmaan kuuluvan maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimeenpanoon ohjataan pysyvää ja kertaluonteista rahoitusta yhteensä 20 miljoonaa euroa. Rahoitus suunnataan toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan hiilinieluja ja vähennetään maankäyttösektorin päästöjä.

Hallitus haluaa turvata maatalouden ympäristötoimet ja kohdentaa tuet aktiiviseen toimintaan. Maatalouden ympäristökorvausten 88 miljoonan euron vaje paikataan vuonna 2020 hallitusohjelman mukaisesti.

Hallitus haluaa tukea ilmastoystävällistä ruuantuotantoa ja lisätä kotimaisten luomutuotteiden osuutta ruuantuotannossa. Uusien luomusitoumusten rahoitus vuonna 2020 turvataan. Sitoumusten perusteella maksetaan korvaus luonnonmukaisesta kasvi- tai kotieläintuotannosta.

Maataloustuotannon säilymisen kannalta luonnonhaittakorvauksen merkitys on erittäin suuri, sillä luonnonhaittakorvaus mahdollistaa viljelyn pohjoisissa olosuhteissa. Siksi hallitus paikkaa luonnonhaittakorvausten 42 miljoonan euron vajeen vuonna 2020. Kannattava maatalous säilyttää maatilat elinvoimaisina ja pitää yllä maaseudun työllisyyttä ja kotimaista ruoantuotantoa.

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys hallitusohjelman keskiössä  

Osana luonnon monimuotoisuuden turvaamista hallitus suuntaa tukea vaelluskalojen elvyttämishankkeisiin ja vesilinnuille tärkeiden kosteikkojen perustamiseen sekä vieraslajien torjuntaan. Vaelluskalavesistöjen ohitusratkaisuja, vaellusesteiden purkua ja lisääntymisalueiden kunnostuksia tuetaan 6 miljoonalla eurolla. Arvokkaiden lintukosteikkojen kunnostukseen ohjataan 3 miljoonaa euroa.

Hallitus lisää vapaaehtoisen metsien suojeluohjelma Metson rahoitusta metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Lisärahoituksesta 2 miljoonaa euroa ohjautuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kautta talousmetsien luonnonhoitohankkeisiin ja määräaikaiseen suojeluun.

Metsähallituksen korjausvelkaa puretaan ja luontomatkailun edellytyksiä vahvistetaan nostamalla Metsähallituksen Luontopalveluiden perusrahoitusta ja kunnostamalla retkeilyalueiden ja kansallispuistojen reitistöä. Retkeilyalueiden reitistöön osoitetaan miljoona euroa. Budjettiesitys tukee luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten mahdollisuutta virkistyä luonnossa metsästyksen, kalastuksen ja luonnossa liikkumisen parissa.

Kalataloutta tuetaan talousarvioesityksessä monipuolisesti. Kotimaisen kalan edistämiseen, kaupallisen kalastuksen vahinkojen vähentämiseen, kalastusmatkailuun ja kalavesien hoitoon ja tutkimukseen esitetään 1,4 miljoonan euron lisärahoitusta.

Luotettavan ja tarkan paikkatiedon saatavuuden ja käytön edistämiseksi paikkatietopoliittisen selonteon toimeenpanoon osoitetaan 1,5 miljoonaa euroa Maanmittauslaitokselle.

4H-toiminnalla edistetään maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä työllistämällä nuoria sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen. Maa- ja metsätalousministeriön järjestölle jakamaa valtionosuutta kasvatetaan 0,5 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi@mmm.fi (maatalous)
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi (luonnonvaratalous)

Kaikki budjettimateriaali valtioneuvoston sivuilla