Hyppää sisältöön
Media

Hallitus vahvisti vuoden 2017 keskeiset kansalliset maataloustuet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2017 13.42
Tiedote

Hallitus päätti tänään 19.1. maa- ja puutarhatalouden keskeisistä kansallisista tuista vuodelle 2017. Valtioneuvoston asetuksilla vahvistettu kansallisten tukien kokonaisuus muodostuu pohjoisesta tuesta, Etelä-Suomen kansallisesta tuesta ja sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta.

Kansallisten tukien määräraha valtion talousarviossa vuonna 2017 on yhteensä noin 328 miljoonaa euroa. Edelleen jatkuvan maatalouden vaikean kannattavuustilanteen vuoksi käytettävissä oleva määräraha on hieman viime vuotta suurempi. Kansallisten tukien kokonaismäärästä noin yhdeksänkymmentä prosenttia on pohjoista tukea ja vajaat kahdeksan prosenttia on Etelä-Suomen kansallista tukea. Runsaan kahden prosentin osuus tukimäärästä on muuta kansallista tukea, josta nyt vahvistettu sokerijuurikkaan kansallinen tuki muodostaa noin puolet.

Kansallisten tukien kokonaisuuteen lisäpanostusta

Heikossa yleisessä taloustilanteessa valtiontalouden säästötarpeet ovat olleet merkittäviä viime vuosina. Aiemmin sovituista kansallisten tukien määrärahasäästöistä vuonna 2017 päätettiin kuitenkin luopua kevään 2016 kehyspäätöksissä maatalouden taloudellisen kriisin vuoksi. Lisäksi viime syksyn budjettipäätöksissä maataloudelle kohdennettiin lisärahoitusta maatilojen tuotantoedellytysten turvaamiseen. Osa tästä lisärahasta käytetään pohjoisen tuen täydentämiseen vuonna 2017. Lisäksi maatalouden kriisirahoitusta on tarkoitus käyttää muun muassa kotimaisten elintarvikkeiden menekin- ja vienninedistämiseen ja luonnonhaittakorvauksen täydentämiseen vuonna 2018 koko maassa.

Kansallisten tukien määräraha kasvaa viime vuodesta noin kuudella miljoonalla eurolla. Pohjoisen tuen kokonaismäärä kasvaa lähes neljä prosenttia. Etelä-Suomen kansallisen tuen määrä vähenee noin seitsemällä prosentilla EU-komission vahvistaman tukiohjelman mukaisesti. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan koko maassa 350 euroa hehtaarilta aiempien vuosien tapaan.

Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle sekä puutarhatuotannolle Euroopan komission päätöksen mukaisesti, ja tukimäärät alenevat tukiohjelmassa vuosittain. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki eläintä kohti pienenee vuodesta 2016 noin yhdeksän prosenttia. Kasvihuonetuotannon tuessa Etelä-Suomen tukitasot alenevat viime vuodesta keskimäärin vajaat neljä prosenttia.

Pohjoisesta tuesta edelleen yli puolet maidontuotantoon

Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 160 miljoonaa euroa maksetaan maidontuotannolle. Maidon pohjoisen tuen kokonaismäärä on säilynyt tällä tasolla jo usean vuoden ajan, ja litraa kohti maksettua tukitasoa on tarkennettu vuosittain tuotantomäärän kehityksen mukaan. Tuki maitolitraa kohti säilyy tammi-elokuun 2017 ajan vuoden 2016 tasolla. Koko kuluvalle vuodelle ennakoidun tuotantomäärän pohjalta syys-joulukuun ajaksi tukea on tarkoitus korottaa puolella sentillä koko pohjoisen tuen alueella eli C-tukialueella. Vuoden 2018 alkupuolella maksettavalla litratuen jälkierällä varmistetaan maidon pohjoiseen tukeen varatun määrärahan käyttö täysimääräisesti.

EU:n maitokiintiöjärjestelmän päätyttyä vuonna 2015 tilakohtaiset tuotantokiintiöt eivät enää rajoita maidon tuen maksamista. Kuluvan vuoden alussa voimaan astui uudistettu, aiempaa huomattavasti yksinkertaisempi komission päätös pohjoisesta tuesta. Tukijärjestelmän reunaehdot asettava komission päätös ei enää vuosittain rajoita tukikelpoista maidon tuotantomäärää. Jatkossa pohjoisessa tuessa seurataan maidontuotannon osalta lypsylehmien määrän kehitystä. Uuden päätöksen pohjalta pohjoisen tuen vaikutuksia seurataan ja tukijärjestelmän kehittämistarpeita arvioidaan aiempaa pidemmissä viiden vuoden jaksoissa.

Nautatukien tasapainoinen kokonaisuus varmistetaan

Emolehmien ja emolehmähiehojen tukea, sonnien ja härkien tukea ja teurastettujen hiehojen tukea korotetaan muutamilla prosenteilla vuodesta 2016. Näillä muutoksilla nautojen EU-tukien ja kansallisten tukien kokonaisuus on mahdollisimman tasapainoinen Etelä-Suomen eli AB-alueen ja C1-C2-alueiden välillä. Teurassonnien sekä uuhien ja kuttujen tuet säilyvät vuoden 2016 tasolla.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa pohjoisessa tuessa tukitaso on pienempien eli alle 200 eläinyksikön viitemäärien osalta 2-3 prosenttia alempi kuin vuonna 2016. Rajoitteen ylittävien viitemäärien tukitaso alenee voimakkaammin ja tukitaso on sama kuin Etelä-Suomessa eli AB-alueella. Eläinyksiköinä lasketut viitemäärät vahvistettiin sikojen ja siipikarjan kasvattajille tilakohtaisesti, kun tuotannosta irrotettu tuki otettiin käyttöön koko maassa vuodesta 2009 alkaen. Pohjoisen tuen alueella tuki päätettiin tällöin porrastaa tilakoon mukaan.

Pohjoisissa pinta-alatuissa maltillisia korotuksia

Pohjoista tukea maksetaan vuonna 2017 samoille kasveille kuin vuonna 2016. Rukiin, valkuaiskasvien ja avomaanvihannesten pohjoista hehtaaritukea korotetaan hieman. Viime vuodesta poiketen yleistä hehtaaritukea maksetaan vuonna 2017 myös C2-alueella, ja C2P-C4-alueilla tukitasoa hieman korotetaan. Lisäksi nuorten viljelijöiden hehtaarikohtaista pohjoista tukea korotetaan runsaalla kymmenellä prosentilla vuodesta 2016.

Kasvihuonetuotannon pohjoisessa tuessa yksikkötuet alenevat muutaman prosentin vuodesta 2016 viljelyalojen muutosten ja tukialueiden välisen tasapainon vuoksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289

Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous