Hyppää sisältöön
Media

Hallitus vahvisti vuoden 2019 keskeiset kansalliset maataloustuet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2019 14.07
Tiedote

Hallitus päätti tänään 17.1. maa- ja puutarhatalouden keskeisistä kansallisista tuista vuodelle 2019. Valtioneuvoston asetuksilla vahvistettu kansallisten tukien kokonaisuus muodostuu pohjoisesta tuesta, Etelä-Suomen kansallisesta tuesta ja sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta.

Kansallista tukea maksetaan vuoden  2019  tuotannolle yhteensä noin 325 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva määräraha on saman tasoinen kuin vuonna 2018. Kansallisten tukien kokonaismäärästä noin 91 prosenttia on pohjoista tukea ja noin seitsemän prosenttia on Etelä-Suomen kansallista tukea. Vajaan kahden prosentin osuus tukimäärästä on muuta kansallista tukea, josta valtaosa on nyt vahvistettua sokerijuurikkaan kansallista tukea.

Kansalliset maataloustuet täydentävät EU:n yhteisiä tukijärjestelmiä, ja EU:n maatalouspolitiikka asettaa tiukkoja rajoitteita kansallisten varojen käytölle maatalouden tukemisessa. Tuilla ei saa vääristää kilpailua EU:n yhteisillä markkinoilla. EU-komission hyväksymät Suomen kansalliset tukimuodot perustuvat pohjoisiin tuotanto-oloihin ja niistä aiheutuviin korkeisiin tuotantokustannuksiin.

Suomessa maatalouden tukien merkitys on erittäin suuri maatilojen kannattavuudelle ja siten kotimaisen ruuantuotannon ylläpitämiselle. Ilman tukivälineitä ruuan alkutuotanto olisi Suomen olosuhteissa nykyistä paljon vähäisempää ja voimakkaasti keskittynyttä, sillä pelkästään markkinatuotoilla ei pystytä kattamaan tuotantokustannuksia.

Tukimäärät jakautuvat aiempien vuosien tapaan, Etelä-Suomen kansallisen tuen alenema jatkuu EU-komission linjausten mukaisesti

Pohjoisen tuen määrä on samalla tasolla kuin vuonna 2018. Etelä-Suomen kansallisen tuen määrä vähenee noin kahdeksalla prosentilla EU-komission vahvistaman tukiohjelman mukaisesti. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan koko maassa 350 euroa hehtaarilta aiempien vuosien tapaan.

Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 160 miljoonaa euroa maksetaan maidontuotannolle. Maidon pohjoisen tuen kokonaismäärä on säilynyt tällä tasolla jo usean vuoden ajan. Litraa kohti maksettua tukitasoa on tarkennettu vuosittain tuotantomäärän kehityksen mukaan. Vuoden 2020 alussa maksetaan litratuen jälkierä, jolla varmistetaan, että tuen kokonaismäärä tulee täysimääräisesti käytettyä. 

Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle sekä puutarhatuotannolle Euroopan komission päätöksen mukaisesti. Tukimäärät alenevat tukiohjelmassa vuosittain. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki eläintä kohti pienenee vuodesta 2018 noin 19 %. Kasvihuonetuotannon tuessa ja puutarhatalouden varastointituessa Etelä-Suomen tukitasot alenevat viime vuodesta keskimäärin noin neljä prosenttia.

Komission hyväksymä Etelä-Suomen kansallisen tuen nykyinen ohjelma on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Vuonna 2020 maksettavissa oleva tukimäärä alenee komission päätöksen mukaisesti kuluvasta vuodesta lähes kolme miljoonaa euroa eli noin 15 %. Sika- ja siipikarjatalouden tukimäärä pienenee noin 28 % ja puutarhatalouden tukimäärä noin 4 %. Tarkemmat tukivaikutukset sika- ja siipikarja- ja puutarhatiloilla riippuvat siitä, miten tuotanto ja tilarakenne kehittyvät Etelä-Suomessa.

Vuonna 2021 alkavan EU-maatalouspolitiikan seuraavan kauden tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelu on jo käynnissä. Tässä valmistelussa suunnitellaan laajassa yhteistyössä kansallisten tukien ja EU-tukien kokonaisuutta, jolla voidaan mahdollisimman tasapainoisesti turvata eri tuotantosuuntien kehittämismahdollisuudet eri alueilla.

Pohjoiset nauta- ja peltotuet säilyvät ennallaan 

Emolehmien ja emolehmähiehojen tuet, sonnien ja härkien tuet sekä teurastettujen hiehojen ja sonnien tuet nousevat vuoden 2018 alkuperäisestä tasosta. Myös uuhien ja kuttujen tuet ovat hieman korkeammat kuin vuoden 2018 alkuperäiset tasot.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa pohjoisessa tuessa tukitaso on pienempien eli alle 200 eläinyksikön viitemäärien osalta noin kaksi prosenttia alempi kuin vuoden 2018 alkuperäinen taso. Rajoitteen ylittävien viitemäärien tukitaso alenee voimakkaammin ja tukitaso on laskennallisesti samalla tasolla kuin Etelä-Suomessa. Eläinyksiköinä lasketut viitemäärät vahvistettiin sikojen ja siipikarjan kasvattajille tilakohtaisesti, kun tuotannosta irrotettu tuki otettiin käyttöön koko maassa vuodesta 2009 alkaen. Pohjoisen tuen alueella tuki päätettiin tällöin porrastaa tilakoon mukaan.

Pohjoista tukea maksetaan vuonna 2019 samoille kasveille kuin alun perin vuonna 2018. Pohjoisessa hehtaarituessa sokerijuurikkaan, tärkkelysperunan ja avomaan vihanneksien tukitaso nousee edellisestä vuodesta ja muissa tuotteissa tukitasot säilyvät vuoden 2018 tasolla.  Yleisessä hehtaarituessa tukitaso säilyy samana kuin vuonna 2018. Nuorten viljelijöiden hehtaarikohtaisessa pohjoisessa tuessa tehdään 10 euron korotus hehtaarilta. Kasvihuonetuotannon pohjoisessa tuessa yksikkötuet alenevat seitsemän prosenttia vuodesta 2018 viljelyalojen muutosten ja tukialueiden välisen tasapainon vuoksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo p. 0295 16 2347