Hyppää sisältöön
Media

Hankehakuilmoitus metsäpuiden siementuotannon kehittämiseen momentti 30.40.53 eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 

1. Haun kohde 

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee avoimen hankehaun, jonka tavoitteena on tukea metsäpuiden siementuotannon tutkimusta ja kehittämistä.  

2. Tausta ja teemat

Siemenhuolto on merkittävä osa kestävää metsätaloutta. Taimituotantoon ja metsäkylvöihin tarvitaan jatkuvasti korkealaatuista ja alkuperältään maamme olosuhteisiin sopivaa siementä. Lakisääteiden metsänuudistamisvelvoitteen täyttämiseksi on metsänomistajille oltava tarjolla laadukasta metsänviljelyaineistoa. Kansallisen metsästrategian yhtenä tavoitteena on nostaa metsien kasvu 115 miljoonaan kuutioon vuoteen 2025 mennessä. Myös tavoite hiilineutraalista yhteiskunnasta vuoteen 2035 mennessä tarkoittaa, ett sitä, että meidän on panostettava metsien kasvuun.

Metsänjalostus on yksi tärkeimmistä metsien kasvun lisäämisen keinoista. Jalostetun metsänviljelyaineiston käytöllä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti metsävarojen kehittymiseen pitkällä aikajänteellä. Jalostuksen avulla voidaan parantaa puuston kasvua, laatua, terveyttä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Nämä auttavat toteuttamaan ja sovittamaan yhteen metsille ja metsien käytölle asetettuja moninaisia tavoitteita.  Metsänjalostuksen tulosten siirtämiseen käytäntöön tarvitaan toimivaa siemenhuoltoa. Erityisesti kuusen siementuotannon tehostaminen hoitomenetelmiä ja tuhotorjuntaa kehittämällä on tarpeellista siemenhuollon turvaamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti vuosina 2018-2019 metsäpuiden siementuotannon kehittämishanketta. Hankkeessa kehitettiin uusia menetelmiä kuusen siemenviljelysten vartteiden kukinnan lisäämiseen, hoitotoimien ajoituksen tarkentamiseen sekä hyönteis- ja ruostesienituhojen vähentämiseen, ja tätä kautta siemensatojen lisäämiseen. Edellä mainittujen aiheiden tutkimista ja kehittämistä on kuitenkin tarpeen jatkaa. Kuusen ohella myös männyn siemenviljelysten kukinnan lisäämiseen on tullut tarvetta. Lisäksi vanhojen kuusen siemenviljelysten tuotantokykyä on arvioitava ja suunniteltava jatkotoimenpiteet.  

Tulosten on oltava kaikkien saatavilla ja niiden soveltamista käytäntöön on painotettava jo hankkeen aikana.

3. Rahoitus 

Maa- ja metsätalousministeriö voi rahoittaa yhtä tai useampaa hanketta. Rahoitusta on käytettävissä yhteensä enintään 400 000 euroa vuosien 2020-2021 aikana. 

Tukikelpoisia kustannuksia voi muodostua vasta myöntöpäätöksen jälkeen. Maa- ja metsätalousministeriö pidättää oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta. Hanketta voidaan rahoittaa myös haettua pienemmällä summalla. Maa- ja metsätalousministeriö voi yhdistää hankkeita ja täsmentää niitä yhdessä hakijoiden kanssa. 

Hakijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta, mutta sen sisällyttäminen hankkeeseen katsotaan eduksi.

4. Hakeminen 

Hankkeet voivat olla yksi- tai kaksivuotisia. Koska teemat vaativat laajaa yhteistyötä, konsortiohankkeet ovat suositeltavia.

Hankkeisiin haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä alustalla:

https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/index.php

Hakemiseen käytetään TK -hakukorttia M538. Hakemukseen merkitään ”Muu MMM:n rahoitus, mom. 30.40.53 Siementuotannon kehittäminen”.

Hakuaika päättyy perjantaina 28.2.2020 klo 16.15.

Päätös rahoituksen myöntämisestä tehdään 31.3.2020 mennessä.

5. Valintakriteerit 

Maa- ja metsätalousministeriö painottaa valinnassaan seuraavia kriteerejä: 

− Kuinka hyvin hanke tukee tavoitetta ja antaa ratkaisuja määriteltyihin siementuotannon ongelmiin
− Yhteistyön laajuus ja toimivuus
− Työn toteutettavuus; hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
− Hankkeen tulosten sovellettavuus käytäntöön

6. Lisätiedot 

Maa- ja metsätalousministeriöstä neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, puh. 029 516 2449 tai [email protected]