Hyppää sisältöön
Media

Kemera-tukijärjestelmään ja metsätuholakiin valmistellaan muutoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2015 18.34
Tiedote

Hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen takia kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia eli Kemera-lakia on tarkoitus muuttaa. Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema hallituksen esitysluonnos Kemera-lain ja siihen liittyvän metsätuholain muuttamisesta on lausuntokierroksella 25.9. -23.10.2015. Uusi kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuussa. Nyt muutoksia on valmisteilla niin rahoitettavien toimenpiteiden määrään, tukitasoihin kuin hallinnollisiin menettelyihinkin.

Hallituksen esitys Kemera-lain ja metsätuholain muutoksista on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2015. Myös Kemera-asetukseen, jossa säädetään tukitasoista ja tukiehdoista, valmistellaan muutoksia. Tavoitteena on varmistaa, että tukipäätösten maksamiseen olisi vuosittain riittävästi määrärahoja. Muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun edustakunta on hyväksynyt hallituksen esityksen.

Taimikon varhaishoidon tuki säilyisi ennallaan, koska valtiontuen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää edistää puuston alkukehityksessä välttämättömien taimikonhoitotöiden tekemistä. Nuoren metsän hoidon tukea ohjattaisiin nykyistä selkeämmin riukuuntuneiden nuorten metsin hoitoon. Metsäteiden tukitasoa alennettaisiin muulla maassa paitsi Pohjois-Suomessa. Metsän terveyslannoituksen tukemisesta luovuttaisiin kivennäismailla, mutta suometsän hoitotyönä tehtävä tuhkalannoitus säilyisi tuettavien toimenpiteiden joukossa. Myös suometsän hoidon tukitasoa laskettaisiin.

Juurikäävän torjunta poistuisi tuettavista työlajeista. Juurikäävän torjunta on kesähakkuiden yhteydessä välttämätön toimenpide, joka on viime vuosina muuttunut rutiinitoimenpiteeksi metsien sertifiointikäytännön myötä. Juurikäävän poistaminen tukijärjestelmästä keventäisi hallintoa. Tällöin tukimäärältään pienet, mutta kappalemäärältään kymmenettuhannet rahoituspäätökset jäisivät pois. Metsätuholain muuttamista koskevan lakiluonnoksen mukaan hakkaaja olisi velvollinen huolehtimaan juurikäävän torjunnasta. Torjuntavelvoitetta voidaan verrata velvoitteeseen, jonka nojalla metsästä on tiettyyn päivämäärään mennessä kesällä poistettava havupuutavarapinot.

Ympäristötukeen tarkoitettujen varojen riittävyys turvataan alentamalla hehtaarikohtaista peruskorvausta. Puuston myyntitulojen menetykset sen sijaan korvattaisiin nykyisellä tavalla.

Lakiluonnoksen mukaan maa- ja metsätalousministeriöllä olisi toimivalta päättää myöntämisvaltuuden ja määrärahan jaosta eri työlajien kesken. Lisäksi ministeriö voisi päätöksellään keskeyttää tukihakemusten hyväksymisen, kun vuosittaista myöntämisvaltuutta ei olisi enää riittävästi käytettävissä. Tällä pyritään turvaamaan hyväksyttyjen Kemera-hankkeiden maksatus ja varmistamaan valtion varojen tasainen käyttö. Valmistelun aikana on neuvoteltu sidosryhmien kanssa tukijärjestelmän sopeuttamisen eri vaihtoehdoista.

Luonnos hallituksen esitykseksi ja lausuntopyyntö löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta: http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla2.html

Lausunnot pyydetään toimittamaan 23.10.2015 mennessä maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon: kirjaamo(at)mmm.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola p. 040 7597 936
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen p. 040 7518 436 (12.10. alkaen)
metsätuholakiin liittyvissä kysymyksissä ylitarkastaja Sanna Paanukoski p. 040 7714 113
oikeudellisissa kysymyksissä lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale p. 040 1394 123
etunimi.sunimi@mmm.fi

Kimmo Tiilikainen Metsät