Hyppää sisältöön
Media

Metsähallituksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet pysyvät valtion omistuksessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2015 18.47
Tiedote

Metsähallituslainsäädäntöä uudistettaessa uuden lain nojalla perustettavalle liikelaitos Metsähallitukselle siirrettäisiin kaikki nykyisen Metsähallitus-liikelaitoksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet eli valtion maa- ja vesialueet pysyisivät jatkossakin suoraan valtion omistuksessa.

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto tekee tästä esityksensä eduskunnalle valtion vuoden 2016 talousarvion täydennysesitysten yhteydessä marraskuussa. Eduskunta päättää valtion talousarviossa, mikä osa omaisuudesta siirretään Metsähallituksen tuottovaateen alaiseen peruspääomaan ja mikä ilman tuottovaatimusta ns. muuhun omaan pääomaan. Esityksen valmistelu valtion talousarvioon on parhaillaan tekeillä.

Metsätalouden harjoittamista varten lailla perustettavaan yhtiöön ei siirrettäisi valtion maa- ja vesiomaisuutta, vaan ne säilyisivät Metsähallitus-liikelaitoksen hallinnassa. Yhtiö ainoastaan oikeutettaisiin yksinoikeudella käyttämään valtion maa- ja vesiomaisuutta metsätalousliiketoiminnan harjoittamiseen. Tätä yksinoikeutta ei voisi siirtää muille. Tarkoituksena on, että eduskunta valtuuttaisi valtioneuvoston päättämään tarkemmin Metsähallituksen avaavasta taseesta ja käyttöoikeuden luovuttamisesta perustettavaan yhtiöön.

Metsähallituksen taseessa ovat myös liikelaitoksen hallinnassa olevat yleiset vesialueet, joiden hallinta siirtyi Metsähallitukselle, kun vesi- ja ympäristöhallitus lakkautettiin vuonna 1995. Metsähallituslainsäädännön uudistamisen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön ei ole tarkoitus tehdä esitystä yleisistä vesialueista annetun lainsäädännön muuttamiseksi. Näin ollen uudistuksella ei ole tarkoitus muuttaa kansalaisten mahdollisuuksia kalastukseen ja metsästykseen ja liikkumiseen yleisillä vesialueilla.

Yleiset vesialueet eivät ole suojelualueita eikä niitä ole jätetty myöskään talouskäytön ulkopuolelle lukuun ottamatta luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita. Valtio voi nykyäänkin määrätyillä yleisten vesialueiden osilla sopia esimerkiksi oikeudesta soran nostamiseen meren pohjasta, tuulivoimaloiden rakentamisesta sekä alueiden käyttämisestä kalanviljelyyn ja elinkeinokalastukseen. Myöskään tätä käytäntöä ei ole tarkoitus muuttaa. Siksi yleiset vesialueet sisältyisivät liikelaitoksen taseessa peruspääomaan. Luonnonsuojelualueet, kansallispuistot ja Natura 2000 -alueet sisältyisivät liikelaitoksen muuhun omaan pääomaan, johon ei kohdistu taloudellista tuotto-odotusta.

Hallitusohjelman mukaisesti esimerkiksi sinisen biotalouden ja uusiutuvan energian tuotannon edellytyksiä on tarkoitus vahvistaa. Metsähallitus ei itse harjoita yritystoimintaa yleisillä vesialueilla, vaan vuokraa niitä elinkeinonharjoittajien käyttöön hankkien siten valtiolle vuokratuloja. Metsähallitus ei myöskään ole lupaviranomainen, vaan esimerkiksi tuulivoimala- tai kalanviljelyhankkeen lupamenettelyssä lupaviranomainen myöntää aluetta vuokraavan hankkeen toteuttajalle luvan, jos ympäristölainsäädännössä säädetyt edellytykset siihen täyttyvät.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Kokkonen p. 0295 16 2444
hallitusneuvos Vilppu Talvitie p. 0295 16 2417
neuvotteleva virkamies Ville Schildt p. 0295 16 2190