Hyppää sisältöön
Media

Metsähallituksen linjaukset uudistettiin

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2016 12.49 | Julkaistu suomeksi 25.10.2016 klo 13.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat valmistelleet yhdessä ehdotuksen Metsähallituksen uusista omistajapoliittista linjauksista vuoteen 2020 saakka. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli linjaukset istunnossaan 25.10.2016.

Liiketoiminnan tulostavoite säilyy vaativana

Linjauksissa sijoitetun pääoman tuottoprosentti on tarkoitus nostaa 4,6 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä vastaa nykyisellä taserakenteella noin 120 miljoonan euron tuloutustavoitetta. Tavoite edellyttää Metsähallituksen liiketoiminnan kannattavuuden parantamista ja kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä. Linjaus tukee Sipilän hallitusohjelman tavoitetta lisätä puun käyttöä 15 miljoonalla kuutiolla vuodessa.

– Vaativa tavoite on tarpeen, sillä erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa Metsähallituksen puuvirroilla ja sitä hyödyntävällä teollisuudella on aluetaloudessa aivan keskeinen rooli, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa.

Asetettu liiketoiminnan tulostavoite on vaativuudeltaan samaa tasoa vuoden 2012 linjauksessa asetetun sijoitetun pääoman viiden prosentin tuottovaatimuksen kanssa, kun metsien myynnin vähentäminen, metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön korkeampi yhteisöverokanta, taseen muutokset ja muut organisaatiomuutoksesta johtuvat tekijät otetaan huomioon.

Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö tärkeä osa toimintaa

Liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden taso säilytetään korkeana. Tällä hetkellä noin 530 000 hehtaaria Metsähallituksen talousmetsistä on eriasteisten käyttörajoitusten piirissä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja porotalouden tarpeiden vuoksi. Yhteiskunnallista velvoitteista johtuva liiketoiminnan tulosta alentava vaikutus on vuositasolla noin 55 miljoonaa euroa. Uusissa linjauksissa kiinnitetään huomiota velvoitteilla aikaansaataviin hyötyihin, joiden edellytetään säilyvän vähintään nykyisellä tasolla.

– Pidän yhteiskunnallisille velvoitteille tuotettuja hyötyjä todella keskeisenä osana Metsähallituksen liiketoimintaa. Ne antavat Metsähallitukselle yhteiskunnallisen toimiluvan, toteaa ministeri Tiilikainen.    

Metsähallituksen kiinteistöliiketoiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnallinen kokonaishyöty ja luodaan edellytyksiä yritysten liiketoiminnalle.

– Ongelmalliseksi osoittautuneissa tapauksissa on tarkoitus ryhtyä käyttämään selvitysmies Jarmo Ratian ehdottamia riippumattomia kiinteistönarvioijia.  Pohjoisen matkailukeskusten kehittäminen onnistuu parhaiten selkeillä pelisäännöillä. Omistajalinjaukset tuovat toivottavasti apua syntyneiden pattitilanteiden ratkaisemiseen. 

Luontopalvelut vastaa Suomen luonnonsuojelualueverkoston hoidosta ja käytöstä hallinnassaan olevilla valtion alueilla sekä yksityisillä luonnonsuojelualueilla yhteistyössä niiden omistajien ja ELY-keskusten kanssa. Luontopalvelut vastaa metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneasioista, valtion kalastonhoitomaksun keräämisestä, tuottaa yhteiskunnallisia luonto- ja retkeilypalveluja sekä hoitaa sille osoitettuja lajisuojelun tehtäviä kaikilla valtion mailla ja vesillä. Linjaukset pyrkivät parantamaan luontopalveluiden tuottavuutta ja lisäämään niiden vaikuttavuutta. Luontotyyppien suojelutasoa parannetaan luontopalveluiden käytössä olevilla alueilla. Matkailu-, virkistys- ja erätalouskäyttöä kehitetään kysyntälähtöisesti siten, että alueiden hyvinvointivaikutukset kasvavat ja yrittäjille luodaan liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisää alueita soidensuojeluun

Metsähallituksen lopullista avaavaa tasetta viimeistellään parhaillaan. Soidensuojelualueita lisätään toteuttamalla kokonaisuudessaan valtion maita koskeva ehdotus, jota työryhmä valmisteli vuosina 2012–2015. Avaavassa taseessa luontopalvelujen hoitoon osoitetaan 15 000 hehtaaria aiemmin liiketoiminnan käytössä olleita alueita, joista perustetaan pysyviä suojelualueita luonnonsuojelulain nojalla. Tämän lisäksi Metsähallitus suojelee omalla päätöksellään toiset 15 000 hehtaaria työryhmän esityksen mukaisesti. Kun otetaan huomioon jo keväällä 2015 tehty suojelupäätös, Metsähallituksen hallinnassa olevia soita suojellaan yhteensä 36 000 hehtaaria osin lakisääteisinä suojelualueina, osin Metsähallituksen omilla päätöksillä.

Lisätietoa:
erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, maa- ja metsätalousministeriö, jukka-pekka.kataja(at)mmm.fi, p. 050 341 9934
erityisavustaja Jyrki Peisa, ympäristöministeriö, jyrki.peisa(at)ym.fi, p. 050 364 0836
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, maa- ja metsätalousministeriö, matti.heikurainen(at)mmm.fi, p. 0295 162 408
ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö, pirkko.isoviita(at)ym.fi, p. 0295 250 194
 

Kimmo Tiilikainen Metsät