Hyppää sisältöön
Media

Metsälakiesityksen vaikutusten arviointi valmistui

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 8.32
Tiedote -

Metsälakityöryhmä luovutti ehdotuksensa metsälain muuttamisesta 17.8.2012 maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Työryhmän lakiehdotuksesta tehtiin vaikutusten arviointi, jonka keskeisiä tarkastelunäkökulmia olivat metsätalouden kannattavuus ja luonnon monimuotoisuus. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Suomen ympäristökeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen sekä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion asiantuntijat ja tutkijat. Arviointi sisältää tutkijoiden itsenäiset näkemykset metsälain muutosehdotuksista.

− Tärkeää metsälain uudistamisessa on edistää tasapuolisesti taloudellista, ekologista ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä. Vaikutusten arviointi tukee hyvin metsälain uudistamisen peruslinjauksia, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Arvioinnin tulosten mukaan työryhmän ehdotukset lisäisivät metsänomistajien valinnanvapautta sekä parantaisivat metsänomistajien edellytyksiä toteuttaa omia tavoitteitaan metsäomaisuutensa hoidossa ja käytössä mm. sallimalla erityyppiset kasvatushakkuut ja erirakenteisen metsän kasvatuksen. Lakimuutosten kansantaloudelliset vaikutukset eivät olisi tutkijoiden mukaan kovin merkittäviä. Lakiehdotuksen perusteella luontaisen uudistamisen käyttömahdollisuudet heikentyisivät Etelä-Suomessa ja maan pohjoisimmissa osissa.

Tutkijat tunnistivat esityksestä laajoja pinta-aloja koskevia monimuotoisuuden kannalta positiivisia seurauksia. Työryhmän esittämä uudistamisvelvoitteen poistaminen puuntuotannollisesti vähätuottoisilta ojitetuilta turvemailta parantaisi selvästi useiden suoluontotyyppien ja niistä riippuvaisen lajiston tilannetta. Lisäksi ehdotetut muutokset eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatukseen toisivat lisää mahdollisuuksia monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiselle metsien hoidon avulla. Myös eri-ikäisrakenteisen metsän käsittelyssä lahopuun muodostumisen edellytykset tulisi ottaa metsänhoidon käytännön menettelyissä huomioon.

Tutkijoiden mielestä työryhmän esitys kuitenkin heikentäisi joiltakin osin luonnon monimuotoisuutta nykyiseen metsälakiin verrattaessa. Merkittävimmäksi heikennykseksi he mainitsevat metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrittelemisen pienialaisiksi tai taloudellisesti vähämerkityksellisiksi.

Maa- ja metsätalousministeriö sai tutkijoilta arvokasta materiaalia metsälain muuttamista koskevan hallituksen esityksen valmistelua varten. Esityksen valmistelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelyn säädöksiin, jotta ne saadaan kirjattua metsälakiin yksiselitteisesti ja siten, että elinympäristöille tärkeät ominaispiirteet voidaan turvata. Tutkijoiden toteuttamaa vaikutusten arviointia tarkasteltaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että arvioinnissa paneuduttiin toimeksiannossa mainittuihin erityiskysymyksiin, eikä vaikutusten arviointi ollut täten aivan kattava.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylijohtaja Juha Ojala, p. 0295 16 2415
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 0295 16 2447

Jari Koskinen