Hyppää sisältöön
Media

Metsästyslakiin esitetään muutoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2016 15.52
Tiedote

Hallituksen esitys metsästyslain muutoksista on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntokierros päättyy 9.12.2016.

Metsästyslakia muutettaisiin siten, että asetuksella voitaisiin sallia pienten hirvieläinten sekä villisian metsästys jousiaseella. Tämä on toivottu uudistus, joka tulee lisäämään metsästyspäiviä. Samalla edellytettäisiin, että jousiaseella valkohäntäpeuraa ja villisikaa metsästävän henkilön tulisi suorittaa ampumakoe.

Hirven metsästystä koskevaa sääntelyä olisi lisäksi tarkoitus täsmentää siten, että ns. sirpalealueilla metsästys ei olisi sallittua. Tällä muutoksella pyritään varmistamaan metsästyksen turvallisuus, jotta hirviä ei voisi metsästää muusta pyyntilupa-alueesta irrallaan olevalla pienellä maa-alueella.

Turhan hallinnollisen byrokratian purkamiseksi metsästysaseen kuljettamista moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa koskevaa säännöstä on tarkoitus muuttaa siten, että jatkossa erillistä poliisin myöntämää lupaa ei tarvitsisi hakea, vaan lakiin kirjattaisiin yksityiskohtaisesti tapaukset, joissa ampuma-aseen kuljettaminen olisi sallittua. Tämä keventäisi poliisin tehtäviä. Hallinnollista byrokratiaa on tarkoitus keventää myös siten, että tiettyjen lintujen rauhoitukseen liittyvää poikkeuslupamenettelyä kevennettäisiin rajatuissa tilanteissa.

Edelleen metsästyslain muutoksella lisättäisiin maa- ja metsätalousministeriön toimenpidevaihtoehtoja varmistaa riistakantojen elinvoimaisuus ja metsästyksen kestävyys. Ministeriö voisi ensinnäkin rajoittaa metsästystä määräajaksi mm siten, että tietyn lajin metsästyksessä voitaisiin asettaa metsästäjäkohtainen saaliskiintiö. Tämä on ollut esillä mm. metsähanhen hoitosuunnitelmassa. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää, että jonkin riistalajin metsästyksessä olisi tehtävä pakollinen saalisilmoitus.

Suurpetojen ravinnolla ja haaskalla houkuttelu esitetään kiellettäväksi. Jotta pienpetojen haaskoja ei käytetä kiertämään kieltoa, myös niiden käyttö on kielletty ennen karhun metsästyksen alkua eli 1.5.–9.9. Kielto ei koskisi pyyntivälineenä käytetyn loukun tai rautojen sisällä käytettäviä syöttejä.  Ravinnon ja haaskan käyttö houkuttelutarkoituksessa olisi kuitenkin edelleen sallittu erikseen säännellyissä tilanteissa. Esimerkiksi suurpetojen kuvaamiseen ja katseluun syntynyt elinkeinotoiminta olisi edelleen mahdollista.

Lisäksi esityksessä toteutetaan kivutonta ansastusta koskevan kansainvälisen sopimuksen määräykset.
 
Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, sami.niemi(at)mmm.fi, p. 0295 162 391
ylitarkastaja Jussi Laanikari, jussi.laanikari(at)mmm.fi, p. 0295 162 432
ylitarkastaja Janne Pitkänen, janne.pitkanen(at)mmm.fi, p. 0295 162 338

Riista