Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsätietolain muutosehdotus lausuntokierrokselle

Maa- ja metsätalousministeriö
7.11.2016 15.50
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään suunnitelluista muutoksista. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetettiin tänään lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 30.11.2016 saakka. Lausuntopyyntöasiakirjat ovat nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Esitetyt muutokset liittyvät pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteeseen tehostaa metsävaratietojen käyttöä ja Suomen komissiolta saamaan perusteltuun lausuntoon. Perusteltu lausunto koskee ympäristötiedon julkista saatavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanoa.

Metsävaratiedot avoimeksi

Luonnoksen mukaan julkisia ympäristötiedoiksi katsottavia tietoja voitaisiin jatkossa luovuttaa ilman nykyisiä tietojenluovutusmenettelyjä. Metsävaratietojen kanssa ei tällöin luovutettaisi metsänomistajien nimi- tai yhteystietoja eikä tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia.

Esitetyt muutokset mahdollistavat Suomen metsäkeskuksen hallussa olevien tarkkojen hilamuotoisten metsävaratietojen sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevien tietojen viemisen verkkoon kaikkien saataville. Julkisesti saatavilla olisivat myös metsänkäyttöilmoitusten ja kestävän metsätalouden rahoituslakien toimenpiteiden tiedot. 

Luonnoksen mukaan kuviomuotoiset metsävaratiedot luovutettaisiin pyynnöstä, ellei maanomistaja ole sitä kieltänyt. Kuviomuotoisen metsävaratiedon kielto-oikeus ei kuitenkaan koskisi niitä metsäkeskuksen hallussa olevia kuviotietoja, jotka liittyvät Kemera-tukiin tai muihin metsäkeskuksen hoitamiin hallintoasioihin.

Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan, että maanomistaja voisi vaatia olemassa olevien kuviomuotoisten metsävaratietojen poistamista metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Ennen tietojen poistamista maanomistajalla olisi mahdollisuus pyytää, että tiedot siirrettäisiin maanomistajan tai hänen valtuuttamansa tahon tietojärjestelmiin. Uusien tiedontuotantoalueiden osalta kielto-oikeuden käyttäminen tarkoittaisi sitä, että hilamuotoista tietoa ei jalostettaisi edelleen kuviomuotoiseksi tiedoksi. Maanomistajalla olisi myös oikeus saada tietyin edellytyksin ja maksusta kuviomuotoiset metsävaratiedot uudelleen käyttöönsä.

Henkilötietojen luovuttamiseen muutoksia

Luonnoksen mukaan henkilötietojen luovutuksen perusteena voisi olla suostumuksen lisäksi muukin laissa säädetty henkilötietojen käsittelyn peruste. Ehdotettu muutos helpottaisi metsänomistajan toimeksiantoon tai sopimukseen liittyvien asioiden hoitamista.

Luonnoksessa esitetään suoramarkkinointia koskevan säännöksen tarkistamista. Jatkossa metsänomistajien yhteystietoja voitaisiin poimia metsävaratietoihin liittyvien seikkojen perusteella metsätietojärjestelmästä suoramarkkinointia varten. Ehdotettu muutos mahdollistaisi suoramarkkinoinnin kohdistamisen esimerkiksi kohteisiin, joissa on koivutukkia. 

Metsäkeskuksen työtä helpottavia muutoksia

Luonnoksen mukaan metsävaratietojen virheettömyyttä koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että metsäkeskus voisi vastaanottaa kenen tahansa toimittamia metsävaratietoja. Metsäkeskus voisi kuitenkin päivittää metsävaratietoja vain sellaisten tietojen perusteella, jotka se on arvioinut luotettaviksi.

Luonnoksen mukaan metsäkeskus voisi saada Verohallinnolta sen rekisteriin ilmoitetun kuolinpesän asianhoitajan nimi- ja yhteystiedon sekä maanomistajan yritys- ja yhteisötunnuksen. Verohallinnon tietojen luovutusta koskevan lainsäädännön mukaan tiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä sen vuoksi voida luovuttaa ilman erityissäännöstä. Ehdotettu muutos helpottaisi yhteydenpitoa sekä yksittäisen hallintopäätöksen tekoa.

Euroopan komissio on käynnistänyt asiassa rikkomusmenettelyn Suomea vastaan. Tämän vuoksi lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Juha S. Niemelä, p. 0295 162 009, juha.niemela(at)mmm.fi
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi