Hyppää sisältöön
Media

Metsätuholain päivitysesitys lausunnoille: tavoitteena metsätuhoriskien pienentäminen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 8.09
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja metsätuhojen torjunnasta annetun lain muutoksia koskevasta lakiesitysluonnoksesta. Muutosten tavoitteena on pienentää ilmaston lämpenemisen myötä kasvanutta riskiä metsätuhoihin. Aikaa lausunnoille on 12.7.2021 asti.

Keskeiset asiakokonaisuudet, joihin lakiesityksessä esitetään muutoksia, ovat kirjanpainajan ja juurikäävän torjunta, puutavaran omistusoikeuden siirtyminen sekä toimijoiden omavalvontavelvoitteen kohderyhmän laajentaminen. Muutosesitykset sisältävä hallituksen esitys pyritään saamaan eduskunnan käsiteltäväksi syyskuussa, ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta.

Ilmaston lämpeneminen koettelee metsiä muun muassa lisääntyvien hyönteis- ja sienituhoriskien kautta, ja näiden riskien hallitseminen on olennainen osa Suomen varautumista ilmastonmuutokseen. Metsätuhojen ehkäiseminen on välttämätön edellytys myös hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämiselle ja vahvistamiselle – ja siten myös ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistumiselle.

 – Lain muutosehdotukset muodostavat vastuullisen kokonaisuuden, joka auttaa metsäalaa varautumaan entistä paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin, toteaa ministeri Jari Leppä.

Ilmaston lämpeneminen lisää kirjanpainajatuhojen riskiä

Suomi on toistaiseksi säästynyt vakavilta kirjanpainajatuhoilta, mutta ilmaston lämpeneminen lisää meilläkin laajamittaisten kirjanpainajatuhojen riskiä. Suomi jaetaan metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten esiintymisen ja lämpösumman perusteella metsätuholaissa kolmeen alueeseen (A, B ja C), joiden torjuntatoimista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Nykyisellä B-alueella eli keskisessä Suomessa on tutkimustulosten perusteella selkeä tarve aikaistaa kuorellisen kuusipuutavaran poiskuljetusta. Osia B-alueesta siirrettäisiin siksi jatkossa eteläisen Suomen A-alueeseen, jossa määräaika kuusipuutavaran poistamiselle olisi 24.7. sijaan jo 15. heinäkuuta. 

Pienet, alle 50 kiintokuutiometrin kokoiset mäntypinot esitetään toisaalta vapautettavaksi kokonaan poiskuljetusvelvoitteesta. Vapautusraja nousisi näin nykyisestä 20:stä 50 kiintokuutiometriin. Alle 50 kuutiometrin pinojen aiheuttama uhka lähimetsille on viimeisimpien tutkimustietojen perusteella vähäinen.

Juurikäävän torjuntavelvoitetta laajennettaisiin

Juurikäävän torjuntavelvoite eli ns. kantokäsittelyvelvoite esitetään laajennettavaksi myös muihin kuin kasvatus- ja päätehakkuisiin. Velvoite koskisi tällöin jatkossa myös ei-metsänhoidollisia havupuuhakkuita, kuten sähkölinjojen, rautateiden ja tienvarsien raivauksia. Myös mäntyvaltaisille turvemaiden metsille, joita velvoite ei ole aiemmin koskenut, esitetään nyt eteläisessä Suomessa kantokäsittelyvelvoitetta.

Torjuntavelvoitteen ulkopuolelle jäisivät edelleen laissa mainitut erityistilanteet, kuten kotitarvehakkuu. Velvoite ei koskisi myöskään tutkimuskäytössä olevia metsiä eikä hakkuita, joilla on metsän monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta erityistä merkitystä.

Muut esitettävät muutokset

Pystykauppasopimusten sisällöissä on vaihtelua omistuksen siirtymisajankohdan suhteen, eivätkä puukauppaa harvoin tekevät metsänomistajat välttämättä tunne myyjää koskevia metsätuholain velvoitteita. Metsätuholaissa määriteltäisiin jatkossa ajankohta, jona puutavaran omistajuus vaihtuu pystykaupoissa metsätuholain 3 ja 4 §:n soveltamisen kannalta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan lisäksi ammattimaista puunvälitystoimintaa harjoittavien toimijoiden sisällyttämistä omavalvonnan piiriin sekä Metsähallituksen aseman selkeyttämistä omavalvonnan osalta. Lakiin lisättäisiin myös velvoite kirjallisen omavalvontasuunnitelman laatimiseen.

Metsätuholain tavoitteena on rajoittaa muun muassa puutavaravarastoista ja myrskytuhoista muodostuvaa hyönteis- ja sienituhovaaraa kasvavalle puustolle. Laki rajoittaa esimerkiksi tuoreen havupuutavaran kesäaikaista varastointia metsässä ja sen läheisyydessä. Tuoreimmat pohjatiedot lainmuutosesityksen laatimiseen saatiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) viime kuussa julkistamasta metsätuholain muutostarpeita koskevasta jatkoselvityksestä.

Lisätietoja:

  • Neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, p. 0295 162 162, etunimi.sukunimi@mmm.fi
  • Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 162 153, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Jari Leppä Metsät