Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsitys kestävästi

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Tapio Oy yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: vuoden 2021 loppuun

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti maankäyttösektori kytketään tällä hallituskaudella entistä tiiviimmin osaksi kansallista ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Hallitusohjelmassa on linjattu useita maa- ja metsätaloutta sekä maankäytön muutoksia koskevia ilmastotoimenpiteitä. Näillä pyritään saamaan noin 3 Mt CO2 nettohiilinielua vahvistavat vaikutukset vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on lisätä metsien hiilinieluja ja -varastoja Suomessa, ja yksi keino tähän on metsäpinta-alan lisääminen. Metsäpinta-alaa voidaan lisätä metsittämällä maatalouskäytön ulkopuolelle jääneitä peltolohkoja ja entisiä turvetuotantoalueita.

Keväällä 2020 on arvioitu erilaisten puuttomien, joutokäytössä olevien alueiden metsitystukea. Tavoitteena on, että vuodesta 2021 lähtien yksityiset maanomistajat voisivat saada tietyin ehdoin tukea joutokäytössä olevien puuttomien alueiden metsitykseen. Aktiivisessa viljelyssä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, eikä ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittäviä alueita, kuten niittyä, ahoja, ketoja ja hakamaita.

Hankkeen tavoitteena on: 

  • selvittää metsäpinta-alan lisäämiseen sopivat toimenpideketjut käytöstä poisjääneillä pelloilla ja entisillä turvetuotantoalueilla. 
  • selvittää joutoalueiden metsityspotentiaali Suomessa paikkatietoanalyysin pohjalta. Paikkatietoanalyysiin sisällytettiin maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. 
  • koota ja päivittää metsänhoidon suositukset metsityksen osalta osana metsänhoitosuositusten laajempaa päivittämistä. Huomiota kiinnitetään mahdollisimman kattavasti metsityksen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.
  • metsitykseen liittyvä viestintä ja koulutus.

Metsitys kestävästi –hanke tukee metsitystukea koskevan lain valmistelua ja tukijärjestelmän käyttöönottoa.

Muualla palvelussamme

Joutoalueiden metsitystuen valmistelu

Lisätietoja

Tapio Oy:n hankesivut

Projektipäällikkö, Arto Koistinen, Tapio Oy, etunimi.sukunimi(at)tapio.fi, puh. 0407793186