Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Lepän puhe Bundestagissa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2019 12.33
Puhe

Arvoisat kansanedustajat ja Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät metsäasioiden asiantuntijat,

Suuret kiitokset siitä, että saan puhua tässä erittäin mielenkiintoisessa metsäneuvoston tilaisuudessa. Metsät peittävät kolme neljännestä Suomen maa-alasta. Suomen metsät ovat merkittävä hiilinielu, joka sitoo jopa puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Metsätuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä on yli 20 prosenttia. Siksi pyrimme edelleen vahvistamaan metsien roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja kestävän biotalouden kehittämisessä.

Metsien kasvu Suomessa on tasaisesti noussut, ja siitä hyödynnetään tällä hetkellä noin 70 prosenttia. Kasvun lisääntyminen lisää hakkuupotentiaalin ohella metsien monipuolisen käytön mahdollisuuksia sekä vahvistaa metsien nieluja pitkällä aikavälillä.

Metsien kasvu perustuu metsien aktiiviseen hoitoon ja käyttöön. Tässä yksityisillä metsänomistajilla on erittäin tärkeä rooli. Metsillä on huomattava taloudellinen merkitys. Puutuotteiden lisääntynyt kysyntä maailmalla on myös näkynyt meillä hakkuiden kasvuna. Tämä on korostanut myös tarvetta tehostaa metsien luonnonhoitoa sekä toimia monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Metsämme ovat terveitä ja kasvukykyisiä. Maailmalla huomiota saanut suomalaisten osaaminen metsäpalojen torjunnassa on tosiasia. Lisääntyvien metsätuhojen riski on kuitenkin todellinen ilmaston muuttuessa. Näihin haasteisiin vastaamme hyvällä metsien hoidolla.

Puu on suomalaisen biotalouden tärkein raaka-aine. Ympäristöystävälliset kulutusvalinnat edistävät fossiilitaloudesta biotalouteen siirtymistä ja lisäävät siten myös puuraaka-aineen kysyntää. Puuta käytetään yhä monipuolisemmin. Kasvavia käyttökohteita ovat pakkausmateriaalit, kosmetiikka, lääkkeet ja tekstiilit. Myös puunjalostuksen sivuvirrat ja tähteet hyödynnetään tehokkaasti. Uusien puupohjaisten tuotteiden kehittäminen ja kaupallistaminen on osa Suomen Kansallista metsästrategiaa.

Metsien ja maankäyttösektorin rooli korostuu pyrittäessä kohti hiilineutraalia ja ilmastokestävää yhteiskuntaa. Tämä todetaan myös komission pitkän aikavälin visiossa vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista yhteiskunnasta. Komission tiedonannossa nousee vahvasti esille myös biotalouden rooli saastuttavien raaka-aineiden korvaamisessa uusiutuvilla biopohjaisilla materiaaleilla. Puu tarjoaa ratkaisuja myös muovin korvaamiseksi. Pidämme tärkeänä, että EU edistää johdonmukaisesti kestävien, biopohjaisten tuotteiden markkinoille tuloa ja kannustaa uusiutumattomien raaka-aineiden korvaamista uusiutuvilla.

Kuten hyvin tiedätte, ei EU:lla ole varsinaista yhteistä metsäpolitiikkaa. EU:n metsiin liittyvä säätely on kuitenkin lisääntynyt koko ajan, ja ilmasto- sekä energiapolitiikan myötä metsäsektori on usein jopa politiikan teon keskiössä. Suomi on määrätietoisesti pyrkinyt edistämään EU:n metsäasioiden parempaa koordinaatiota ja metsäasiantuntemuksen parempaa hyödyntämistä EU-aloitteita valmisteltaessa. Tärkein työkalu tässä on EU:n metsästrategia. Nykyinen strategia on voimassa vuoteen 2020 asti, joten strategian uudistaminen alkaa olla ajankohtaista.

Kuten tiedätte, Suomi toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Toivomme voivamme edistää mainitsemiani tavoitteita EU:n metsästrategian osalta puheenjohtajuuskaudellamme. Biotalous on kaudellamme vahvasti esillä.

Euroopan metsäsopimusneuvottelut ovat jälleen käynnistymässä useamman vuoden hiljaiselon jälkeen. Päätös neuvotteluiden käynnistämisestä uudelleen on parhaillaan Euroopan metsäministereiden hyväksyttävänä hiljaisessa menettelyssä, ja uskon neuvotteluiden käynnistyvän. EU:n metsästrategia ja Euroopan metsäsopimus täydentävät toisiaan. Olisi hieno esimerkki koko maailmalle,jos Euroopassa saataisiin aikaiseksi laillisesti sitova metsäsopimus.

Komissio antoi viime lokakuussa tiedonannon EU:n biotalousstrategian päivityksestä. Mielestäni se tarjoaa erinomaiset lähtökohdat kehittää myös metsiin perustuvaa biotaloutta. Strategian tavoitteita ovat biotalouden lisäarvon kasvattaminen, osaamisen, tutkimuksen, neuvonnan ja yhteistyön lisääminen, investointien vauhdittaminen sekä kestävyyden ja hyväksyttävyyden varmistaminen. Hyvä lähtökohta on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen biotalouden avulla.

Suomi pitää tärkeänä, että jäsenmaat voivat edistää biotaloutta omien vahvuuksiensa ja mahdollisuuksiensa pohjalta. Suomi toivoo, että strategian avulla voidaan parantaa alkutuottajien asemaa biotalouden arvoketjussa. Biotalouden tunnetuksi tekeminen on tärkeää, jotta biopohjaisia tuotteita ja palveluita saadaan markkinoille.

Maaseudun ohella myös kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla on merkittävä rooli biotalouden vauhdittajina. Puupohjaiset tuotteet ja puurakentaminen kaupungeissa luovat markkinoita biotalouden tuotteille. Biotalouden ratkaisut vahvistavat kaupunkiseutujen ja maaseudun tosiaan tukevaa kehitystä.

Osana puheenjohtajakauden ohjelmaa Suomi järjestää suuren biotalouskonferenssin, jonka avulla päivitetyn strategian toimeenpanoa vauhditetaan. Konferenssi pidetään 9. heinäkuuta Helsingissä
ja sen yhteydessä on mahdollisuus tutustua suomalaiseen biotalouteen. Tervetuloa silloin Suomeen!

Arvoisat kuulijat,

Metsät ovat tehokkain käytössä oleva teknologia hiileen kaappaamiseksi ilmakehästä. IPCC:n syksyllä julkaistu puolentoista asteen raportti peräänkuulutti metsäkadon torjuntaa ja maailman metsäpinta-alan merkittävää kasvattamista, jopa Euroopan kokoisen alueen verran. Tämän mittaluokan  haasteisiin vastaaminen vaatii pitkäjänteisiä maailmanlaajuisia ponnisteluja. Metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä metsittämistoimia edistäen voimme tuottaa monipuolisia ilmastohyötyjä.

Näen huomattavia mahdollisuuksia erityisesti Afrikassa. Osana EU:n ja Afrikan kumppanuutta valmisteilla on komission puheenjohtaja Junckerin johdolla laajamittainen investointiohjelma. Toteutuessaan ohjelma tuo useiden kymmenien miljardien rahoituksen kestävää kehitystä edistäviin investointeihin. Suomi on esittänyt komissiolle aloitteen, jossa ohjelman puitteissa tuetaan metsien
kestävää hoitoa ja käyttöä, puuttomien alueiden metsittämistä sekä metsäkadon vastaisia toimia Afrikassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Hyvät ystävät, metsien merkitys ihmisten turvallisuuden ja terveyden, luonnon monimuotoisuuden sekä eri elinkeinojen mahdollistajana korostuu muuttuvassa ilmastossa. Ponnistelemme kansallisesti ja Euroopan laajuisesti päästöjen vähentämiseksi. Olemme haastavalla, mutta palkitsevalla tiellä fossiilitaloudesta biotalouteen. Uskon vahvasti, että metsien hyvä hoito ja kestävä käyttö on osa ratkaisua.

Arvoisat kuulijat, kiitos mielenkiinnostanne!

Grune Woche