Hyppää sisältöön
Media

Rahkasammalen korjuun ohjauskeinot ja niiden kehittäminen

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2022-2023

Rahkasammalen kaupalliseen hyödyntämiseen sitä koneellisesti keräämällä kohdistuu kasvavaa kiinnostusta, koska se on kehittymässä mm. yhdeksi turvetta korvaavaksi kasvualusta- ja kuivike-materiaaliksi. Sammalen korjuun ympäristövaikutuksista, esimerkiksi vesistö- ja ilmastovaikutuksista ja vaikutuksista eliölajistoon, ei kuitenkaan ole toistaiseksi kovin täsmällistä tietoa. Sammalen uusiutumiseen ja toiminnan ympäristövaikutuksiin on mahdollista vaikuttaa mm. korjuumenetelmiä kehittämällä. Tässä tilanteessa kysymys myös korjuutoiminnan ohjauksesta ja sen kehittämisestä muodostuu ajankohtaiseksi, ja hanke pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin.

Hanke koostuu kolmesta eri osasta, jotka ovat 1) voimassa olevan oikeuden mukaisten ohjauskeinojen kartoitus ja kuvaaminen rahkasammalen korjuun näkökulmasta, 2) näiden ohjauskeinojen soveltuvuuden ja toimivuuden arviointi ja 3) korjuutoiminnan perusteltujen ohjauskeinovaihtoehtojen kehittäminen.

Hankkeessa selvitetään ensinnäkin ympäristöoikeudellisen sääntelyn nykytilaa rahkasammalen korjuuseen liittyen. Erityisesti tarkastelu kohdistuu siihen, minkälaista ohjausta ja ennakko- tai jälkivalvontaa korjuutoimintaan voi mm. vaikutusperusteisesti kohdistua. Tämän tarkastelun perusteella arvioidaan, miten olemassa olevat ohjauskeinot soveltuvat tälle uudelle toimialalle ja minkälaisia puutteita voimassa olevan oikeuden ohjauskeinovalikoimaan korjuutoiminnan näkökulmasta sisältyy. Tulosten perusteella muodostetaan käsitys siitä, minkälaisella ohjauskeinovalikoimalla ja -vaihtoehdoilla sammalen korjuuta olisi mahdollista ja perusteltua ohjata.

Lisätiedot

Aleksi Heinilä, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos, etunimi.sukunimi@uef.fi

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset