Hyppää sisältöön
Media

Suonpohjien hiiliviisaan jälkikäytön suunnittelu (JälkiHiili)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Geologian tutkimuskeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2022

Energiaturpeen korjuun ripeän vähenemisen takia tulee nopealla aika jänteellä suuri määrä turvetuotantoalueita ja turvetuotantoon valmisteltuja alueita siirtymään muiden maankäyttömuotojen piiriin. Suopohjien maankäytön kohdekohtaisella ja alueellisella hiiliviisaalla suunnittelulla on mahdollisuus ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja –varastoja. Koska jälkikäytön suunnittelun osalta aikaikkuna on lyhyt, on suunnittelun tueksi tärkeä kehittää joustavia ja helposti käytettäviä työkaluja.

Hankkeen päätavoite on vahvistaa turvetuotantoalueiden jälkikäyttömuotojen suunnittelua siten että se mahdollistaa tehokkaan hiilen sitoutumisen jälkikäyttömuotojen optimaalisella kohdekohtaisella ja aluetason suunnittelulla. Hankkeella on kaksi yksityiskohtaista tavoitetta. Ensimmäinen on jälkikäytön hiiliviisaan kohdesuunnittelun mahdollistaminen suopohjan ja ympäristön ominaisuuksien mukaan, päätuloksena työkalu, joka mahdollistaa jälkikäytön hiiliviisaan kohdesuunnittelun suopohjan ominaisuuksien mukaan. Työkalun avulla maanomistaja voi omien tavoitteidensa mukaan optimoida maankäyttömuotojen sijoittelun kohteellisesti, tai esimerkiksi ennakoida maa-alueiden hankinnan niin että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista alueen ominaisuudet huomioida. Toisena hankkeen tavoitteena on paikalliset synergiaedut huomioiva jälkikäytön alueellinen suunnittelu maakunta tasolla, jonka tuloksena ja luodaan tarinakartta turvetuotantoalueiden jälkikäytön alueellisesta ohjauksesta paikalliset synergiaedut huomioiden. Tällä pyritään optimoimaan olemassa olevien infrastruktuurien hyödyntäminen, sekä mm. monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen kohdentamalla ennallistamis- ja kosteikkosuunnitelmat suojelu- ja virkistysalueiden läheisyyteen.
 

Lisätietoja

Erikoistutkija Anna Laine-Petäjäkangas, Geologian tutkimuskeskus GTK, anna.laine-petajakangas@gtk.fi

Muualla verkossa
Hankkeen verkkosivut (Geologian tutkimuskeskus)

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset