Hyppää sisältöön
Media

Norminpurku yksinkertaisti navetoiden mitoitusmääräyksiä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2017 8.03
Tiedote

Norminpurkuun liittyvän hallituksen kärkihankkeen osana maa- ja metsätalousministeriö on tiivistänyt tuettavia lypsy- ja lihakarjarakennuksia koskevat asetuksensa. Lypsylehmien, hiehojen ja nuorkarjan parsien ja karsinoiden varustelu- ja mitoitusvaatimuksia on täsmennetty taloudellisuuden, tutkimusten ja yleisten eläinsuojelumääräysten linjan mukaisiksi. Sama koskee emolehmäpihattojen ja muiden lihakarjarakennusten mitoitusta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa, että norminpurun hengessä tiloille annetaan enemmän päätösvaltaa navettasuunnitteluun.

‒ Ratkaisulla pyritään madaltamaan rakentamiskustannuksia ja siten parantamaan tuotannon kilpailukykyä, ministeri sanoo. ‒ Lisäksi on eläinten hyvinvoinnin kannalta hyvä asia, että tiloilla on mahdollisuus suunnitella teknisiä yksityiskohtia nykyistä joustavammin, kullekin tilalle sopivalla tavalla, Leppä jatkaa.

Norminpurkuun liittyviä navettarakentamisen merkittävimpiä kevennyksiä on muun muassa useiden ns. pienvaatimusten poisto. Määräyksistä on poistettu esimerkiksi vaatimukset ikkunoiden avaamismahdollisuuksista ja sijoituksista sekä navetoiden valaistuksen voimakkuudesta ja valojen tarkasta laadusta, sijoituksista ja kiinnityksistä. Myös nautojen makuuparsien tarkoista muotoilua ja mitoitusta koskevista määräyksistä on luovuttu samoin kuin itsestään selvistä pihattojen jäätymistä ja kosteuden kondensoitumista koskevista määräyksistä.

Suunnittelija Kjell Brännäs kertoo, että poikima- ja sairaskarsinoiden määrä ja muotoilu on yhdistetty siten, että niitä voidaan käyttää rinnakkain joustavasti ja säästää kallista rakennusalaa. Myös eläinten karanteenitilavaatimukset on poistettu, sillä Brännasin mukaan niitä tarvitaan harvoin.

‒ Ruokinta- ja juottopaikkojen vaatimuksia on yksinkertaistettu siten, että annetaan joustavammat mahdollisuudet käyttää erilaisia juoma-astioita ja vesialtaita. Veden virtausnopeusvaatimus on poistettu kuten myös juomakupin korkeusetäisyysvaatimus lattiasta, Brännäs sanoo.

Myös tarkat ilmanvaihtomäärät ja huoneilmastovaatimukset on poistettu, koska ilmanvaihto toimii nykyään muuten yleisesti hyvin karjarakennuksissa.

Taustalla joustavuuden tavoittelu

Eri toimintaratkaisujen taloudellisuutta on pyritty parantamaan. Uudistuksen taustalla on jatkuva rakennusten koon kasvu ja navetoiden pohjaratkaisujen ja käyttöjärjestelmien kehitys, minkä vuoksi säädösten tila- ja mitoitusvaatimuksista on tehty mahdollisuuksien mukaan joustavia.

Lypsylehmän parsileveyden minimimitta on 1 200 mm parrenerottajan keskilinjoilta mitattuna ja parrenerottajan paksuus voi kaventaa vapaa parsileveyttä enintään 65 mm. Poikima- ja sairaskarsinoille on annettu uudet väljemmät ja joustavammat mitoitus- ja varusteluvaatimukset. Jokaista alkavaa 20 lypsylehmän ryhmää kohden on oltava vähintään yksi karsinatila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa lehmää varten ja lisäksi yksi hoitopaikka jokaista alkavaa 50 hiehon, emolehmän tai muun nautaeläimen ryhmää kohden.

Ruokinta- ja juomapaikoille on annettu yksinkertaisemmat mitoitusvaatimukset taulukkomuodossa. Kaikkien eläinten saatavilla on aina oltava puhdasta ja sulaa juomavettä. Juomapaikka voi olla juomakuppi tai -allas. Juoma-altaan reunapituutta vastaa yhden eläimen juomapaikka lehmille 100 mm ja muille nautaeläimille 50 mm.

Lypsykarjarakennuksia koskeva asetus on lyhentynyt, kun yleisissä eläinsuojelu- muissa määräyksissä toistuvia kohtia on poistettu tästä asetuksesta. Lihakarjarakennusasetus korvaa edellisen enemmän ohjeluonteisen MMM:n rakentamismääräys- ja -ohjesarjaan kuuluvan ”MMM RMO C1.2.2 Lihakarjarakennukset”.

Asetusesitykset olivat laajalla lausuntokierroksella vuoden alussa ja asetuksen valmisteluun ovat ministeriön edustajien lisäksi osallistuneet Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten rakennusasiantuntijat. Uusien, peruskorjattavien ja laajennettavien lypsykarjarakennusten sekä lihakarjarakennusten rakentamista koskevat tekniset ja toiminnalliset vaatimukset tulevat voimaan elokuun 16. päivänä.

Asetukset Finlexissä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2017/sk20170405.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2017/sk20170406.pdf


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
suunnittelija Kjell Brännäs, 029 516 2331
kjell.brannas@mmm.fi

Jari Leppä Ruoka ja maatalous Tuotantoeläimet