Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Översvämningarna ökar i Finland, beredskapen minskar skadorna

Jord- och skogsbruksministeriet
29.5.2020 17.00 | Publicerad på svenska 1.6.2020 kl. 17.03
Nyhet
Drönarbild: NTM-centralen i Lappland

Utan de förberedande åtgärderna kunde översvämningsskadorna uppgå till 25 miljoner euro i norra Finland denna vår. Beredskap minskar riskerna avsevärt. Klimatet, vädret och vattenförhållandena är föränderliga och därför är beredskapen allt viktigare. Beredskapen som sköts i brett samarbete mellan myndigheterna gäller människornas säkerhet, hälsa, byggd egendom samt nödvändiga tjänster, såsom vattentjänster och energiförsörjning.

De svåra översvämningarna i norra Finland på grund av enorma snömängder ger en fingervisning om hurdana översvämningar är att vänta allt oftare.

Nederbördsmängden kommer i framtiden att öka i hela Finland. I norr blir det snöfall, men på andra håll i Finland ökar dagvattenöversvämningarna till följd av kraftiga störtregn eller höst- och vinteröversvämningarna som beror på långa regnperioder.

– De regionala skillnaderna är stora, men som helhet beräknas översvämningsriskerna för- eller tredubblas om åtgärderna för att hantera riskerna inte fortsätter och blir genomförda enligt planerna, säger Ville Keskisarja, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

– Utan några åtgärder kommer skadorna att uppgå till 5 – 25 miljoner euro i Norra Finland beroende på hur stor översvämningen slutligen är.

Summan baserar sig på de bedömningar som man gjort i samband med hanteringen av översvämningsrisker.

Vad händer det i bakgrunden när man förbereder sig på översvämningar?

Att förbereda och skydda sig för översvämningar innebär till exempel att man bygger översvämningsvallar, lägger ut översvämningsbommar och sandsäckar samt varnar människor om översvämningsriskerna.

När en översvämning hotar, behöver man information om var och när översvämningen inträffar och hur svår den blir.

Översvämningscentret ger prognoser och varnar om översvämningar och skapar en bild av översvämningsläget i hela landet. Översvämningscentret är Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets gemensamma tjänst som har nära samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och räddningsverken.

När man följer upp översvämningsläget och beslutar om förhandsåtgärder och akuta åtgärder vid en översvämning använder man sig av information som producerats på många olika sätt.

– Prognoserna om vattenståndet och -flödet beräknas enligt en vattendragsmodell som  baserar sig på information om åar och sjöar samt om kontinuerliga observationer av temperatur, regn, vattenflöde och vattenstånd, säger Kimmo Söderholm, projektchef vid Översvämningscentret (Finlands miljöcentral).

– Det viktiga är att observationerna och prognosmodellerna är aktuella och tillförlitliga och att samarbetet mellan väder- och vattenexperterna löper smidigt, säger Kaisa Solin, övermeteorolog vid Översvämningscentret (Meteorologiska institutet).

Nya metoder tillämpas allt mer

Utöver terrängmätningar använder man allt oftare nya metoder, såsom satellit- och flygbilder. Vid älvar finns det flera översvämningskameror som sänder bilder i realtid.

Sociala medier eller observationer från allmänheten har inte heller glömts bort. Information om översvämningar kan lämnas in till exempel via Meteorologiska institutets Väderapp.

Lantmäteriverket har beredskap för luftfotograferingar i översvämningsområden.

– Vårt plan flyttades i tisdags till Uleåborgs flygplats. Därifrån är det enklast att ta oss till vårens översvämningsområden, berättar Heli Laaksonen, kartverkschef vid Lantmäteriverket.

Fotograferingarna sker huvudsakligen på samma sätt och enligt samma rutiner som Lantmäteriverkets övriga flygfotograferingar. Flyghöjden är dock något lägre, 5 000 meter, och de områden som man fotograferar är mindre än vanligt.

Inom den privata sektorn finns också beredskap för satellit- och flygfotograferingar samt tolkning av dem. Denna kompetens utnyttjas också denna vår.

– De första radarsatellitbilderna, som inte är beroende av vädret eller tiden på dygnet, har tagits i Pudasjärviregionen. Bilderna analyserades förra veckan vid Översvämningscentret och publicerades i karttjänsten, berättar Mikko Sane, utvecklingsingenjör vid Finlands miljöcentral.

Närings-, trafik- och miljöcentralen, räddningsverket och kommunerna använder också drönare i mindre områden. Drönarvideon kan sparas och sändas i realtid till myndigheter och på internet.

Redan innan risken för översvämning börjar öka ordnar man gemensamma möten för att intensifiera arbetet med lägesbilder. I dessa möten deltar representanter för närings-, trafik- och miljöcentralerna och Översvämningscentret och ofta också representanter för räddningsverk, vattenkraftverk, kommuner och andra intressegrupper.

Samtidigt håller man också jord- och skogsbruksministeriet och statsrådets lägescentral informerade. På mötena behandlas de senaste väder- och översvämningsprognoserna samt bedömningarna av översvämningarnas konsekvenser. Utifrån prognoserna och konsekvensbedömningarna kan myndigheterna förbereda sig i tid och vidta åtgärder för att minska skadorna.

Områden med översvämningsrisk i Finland

  • I Finland bedöms det finnas 22 områden där risken för översvämningar i vattendrag eller hav är störst. Översvämningarna kan då riskera människors hälsa och säkerhet eller orsaka stora skador på byggnader samt på sådana nödvändiga tjänster som hälso- och sjukvård, vattentjänster och energiförsörjning.
  • I vår är översvämningarna svåra i synnerhet i Pudasjärvi, Ivalo, Kemijärvi, Kittilä, Rovaniemi och Torneå.
  • Även i andra områden kan det uppstå skador i byggnader eller inträffa andra skador. Plötsliga kraftiga störtregn eller översvämningar på grund av isdammar kan också leda till likadana skador.
  • Det är viktigt att fastighetsägarna är medvetna om översvämningsriskerna och förbereder sig för översvämningar på egen hand.

Ytterligare information:
Ville Keskisarja, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 390, [email protected]

Kimmo Söderholm, projektchef, Översvämningscentret, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 669, [email protected]

Mikko Sane, utvecklingsingenjör, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 617, [email protected]

Kaisa Solin, övermeteorolog, Meteorologiska institutet, tfn 0504 077 299, [email protected]

Heli Laaksonen, kartverkschef, Lantmäteriverket, tfn 0400 988 243, [email protected]

Länkar och material:
Minister Jari Leppäs video om beredskap för översvämningar på ministeriets Youtube-kanal
Vesitilannepalvelu på Vesi.fi
Vattensituation och prognoser på ymparisto.fi
Översvämningskartor på ymparisto.fi
Aktuellt översvämningsläge på NTM-centralens webbplats